Nastavak 19. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (glasanje)

Predstavnički dom

3. 7. 2024

Glasanje

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH inicira da Vijeće ministara BiH pristupi izradi Akcionog plana za realizaciju prioriteta 4.g) iz Mišljenja Evropske komisije, koji glasi: „Temeljno unaprijediti institucionalni okvir, uključujući i na ustavnom nivou, kako bi se osiguralo da su svi organi uprave zaduženi za provođenje acquisa zasnovani isključivo na profesionalizmu i da se ukloni pravo veta u procesu donošenja odluka, u skladu sa acquisem“, broj: 01- 50-1-808/24 od 27. 5. 2024; Poslaničkoj inicijativi - Drugi krug