17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

2. 4. 2024

Glasanje

Poslaniěka inicijativa Denisa Zvizdięa kojom Predstavniěki dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Vlade Federacije BiH, Vlade RS i Vlade Brěko distrikta BiH da, u roku od 60 dana od usvajanja ove inicijative, Taěka dnevnog reda pripreme izmjene entitetskih kriviěnih zakona i Kriviěnog zakona Brěko distrikta BiH kojim ęe se kao posebno kriviěno djelo definirati ጆ‡‚‹~ YRåQMDXGUXPVNRPVDREUDüDMX³akt broj: 01-50-1-465/24 od 26. 2. 2024; Usvajanju modifikovane poslaniěke inicijative - Prvi krug