17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

2. 4. 2024

Glasanje

Poslaniěka inicijativa Rejhane DerviĀevię, SaĀe Magazinovięa, Ermine Salkiěevię-Dizdarevię, Albina Muslięa i Jasmina Imamovięa kojom Predstavniěki dom Parlamentarne skupĀtine BiH zaduĂuje Vijeęe ministara Taěka dnevnog reda BiH da, u saradnji s nadleĂnim ministarstvom, omoguęi uplatu administrativnih taksi putem veb-servisa/aplikacije na raěun Ministarstva finansija i trezora BiH, akt broj: 01-50-1-461/24 od 26. 2. 2024; Usvajanju poslaniěke inicijative - Prvi krug