11. hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

8. 3. 2024

Glasanje

Prijedlog zakona o spreěavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine =P.Z.E.I.=, predlagaě: Vijeęe ministara BiH, sa Taěka dnevnog reda zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, u skladu s ělanom 133. Poslovnika, broj: 01,02-02-1-532/24 od 7. 3. 2024. Hitnom postupku - Prvi krug