14. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predstavnički dom

21. 12. 2023

Glasanje

Prijedlog zakljuěka o osnivanju Privremene zajedniěke komisije oba doma Parlamentarne skupĀtine BiH za provoĜenje procedure imenovanja ělana Nezavisne komisije za praęenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poĀtivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvrĀavaju kriviěne sankcije i druge mjere koje je izrekao u kriviěnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, Taěka dnevnog reda strani sudovi za djela predviĜena Kriviěnim zakonom Bosne i Hercegovine ili meĜunarodnim ugovorom ěija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine, predlagaě: Zajedniěki kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-2607/23 od 14. 12. 2023. usvajanju Zakljuěka, odnosno imenovanju: Darijane Filipovię, Aide Baruěije i Miroslava Vujiěięa u Privremenu zajedniěku komisiju obaju domova - Prvi krug