6. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

29. 7. 2020
objavljeni podaci: 29. 7. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazumâ, ugovora, protokola i konvencija iz tačaka od 4. do 7. dnevnog reda, uključujući i 7. tačku dnevnog reda - Prvi krug