13. hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

18. 4. 2024

Glasanje

Razmatranje aktuelne politiěke situacije u institucijama Bosne i Hercegovine ±ustavna zakonodavna uloga Parlamentarne skupštine BiH, u skladu s ělanom IV. 4. a= Ustava BiH, predlagaě: poslanici Sanja Vulię, Obren Petrovię, Ljubica Miljanovię, Milorad Kojię, Milan Petkovię, Miroslav Vujiěię i ýHGRPLU6WRMDQRYLüEURMRG prijedlogu zakljuěaka koje je u ime predlagaěa taěke podnijela poslanik- Sanja Vulię - Prvi krug