12. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

8. 10. 2020
objavljeni podaci: 8. 10. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma iz tačaka od 24. do 26. dnevnog reda, uključujući i 26. tačku dnevnog reda - 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH, koje predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Vlade Švicarske Konfederacije, koju predstavlja Državni sekretarijat za ekonomske odnose, u vezi s odobrenjem finansijskog doprinosa u obliku donacije za Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Gradišci, broj: 01,02-21-1-1711/20 od 26. 8. 2020; 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Projekat gradskih saobraćajnica Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1712/20 od 26. 8. 2020; 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1713/20 od 26. 8. 2020. - Prvi krug