13. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

31. 1. 2024

Glasanje

Zaključci Zajedničke komisije za ljudska prava - Izvještaj GREVIO odbora za Bosnu i Hercegovinu o zakonodavnim i drugim mjerama preduzetim za provođenje odredbi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije) i Preporuke Odbora potpisnica Istanbulske konvencije Vijeća Evrope, broj: 01,02-37-1-2034/23 od 21. 9. 2023. - Prvi krug