Glasanja

Za
Protiv
Suzdržan
Nema
2. 4. 2024, 17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Predstavnički dom)
Glasao PROTIV

Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu Povjereniěkog fonda br. TF0B8258 Bosna i Hercegovina: Grant za Projekat jaěanja pripravnosti i reagiranja na vanredne situacije izmeĜu Bosne i Hercegovine i 0HÿXQDURGQHEDQNH]DREQRYXLUD]YRMEURMRG 2024. - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao PROTIV

Prijedlog zakljuěka o osnivanju Privremene zajedniěke komisije oba doma Parlamentarne skupĀtine BiH za provoĜenje procedure za izbor sedam ělanova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, predlagaě: Zajedniěki kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-50-18-375-1/24 od 5. 3. 2024; Usvajanju Prijedloga zakljuěka, odnosno imenovanju poslanika: Darijane Filipovię, Miroslava Vujiěięa i Rejhane DerviĀevię za ělanove Privremene zajedniěke komisije - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao PROTIV

Imenovanje jednog predstavnika akademske zajednice u Komisiju za izbor i praęenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, podnosilac IzvjeĀtaja o utvrĜivanju rang-liste uspjeĀnih kandidata: Privremena zajedniěka komisija oba doma Parlamentarne skupĀtine BiH, broj: 01,02-34-1-647/24 od 25. 3. 2024; Imenovanju Gorana Orašanina za predstavnika akademske zajednice u Komisiju za izbor i praęenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije - Ponovljen (Prvi krug)

Prihvaćen
Glasao PROTIV

Prijedlog odluke o imenovanju Vijeęa Regulatorne agencije za komunikacije BiH, predlagaě: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, broj: MNIMOJPQJNJ Taěka dnevnog reda 617/24 od 18. 3. 2024; - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao PROTIV

Prijedlog odluke o imenovanju Vijeęa Regulatorne agencije za komunikacije BiH, predlagaě: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, broj: MNIMOJPQJNJ Taěka dnevnog reda 617/24 od 18. 3. 2024; Prijedlogu zakljuěka poslanika ÿemsudina Mehmedovięa- drugi zakljuěak - Prvi krug

Odbijen
Suzdržan

Prijedlog odluke o imenovanju Vijeęa Regulatorne agencije za komunikacije BiH, predlagaě: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, broj: MNIMOJPQJNJ Taěka dnevnog reda 617/24 od 18. 3. 2024; Prijedlogu zakljuěka poslanika ÿemsudina Mehmedovięa- prvi zakljuěak - Prvi krug

Odbijen
Glasao ZA

Poslaniěka inicijativa Denisa Zvizdięa kojom Predstavniěki dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Vlade Federacije BiH, Vlade RS i Vlade Brěko distrikta BiH da, u roku od 60 dana od usvajanja ove inicijative, Taěka dnevnog reda pripreme izmjene entitetskih kriviěnih zakona i Kriviěnog zakona Brěko distrikta BiH kojim ęe se kao posebno kriviěno djelo definirati ጆ‡‚‹~ YRåQMDXGUXPVNRPVDREUDüDMX³akt broj: 01-50-1-465/24 od 26. 2. 2024; Usvajanju modifikovane poslaniěke inicijative - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao ZA

Poslaniěka inicijativa Rejhane DerviĀevię, SaĀe Magazinovięa, Ermine Salkiěevię-Dizdarevię, Albina Muslięa i Jasmina Imamovięa kojom Predstavniěki dom Parlamentarne skupĀtine BiH zaduĂuje Vijeęe ministara Taěka dnevnog reda BiH da, u saradnji s nadleĂnim ministarstvom, omoguęi uplatu administrativnih taksi putem veb-servisa/aplikacije na raěun Ministarstva finansija i trezora BiH, akt broj: 01-50-1-461/24 od 26. 2. 2024; Usvajanju poslaniěke inicijative - Prvi krug

Prihvaćen
Suzdržan

Strateški plan ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za period od 2023. do 2027, okvirni dokument, podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-28-534/24 od 7. 3. 2024; - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao PROTIV

IzvjeĀtaj o radu i Finansijski izvjeĀtaj Agencije za poĀtanski saobraęaj BiH Taěka dnevnog reda za 2023. godinu, broj: 01,02-50-18-502/24 od 4. 3. 2024; - Prvi krug

Prihvaćen

Neslaganje s klubom

Branislav Borenović
41.108545034642%
41 %
16.5743199324355%
17 %
61.2009237875289%
Edin Ramić
61 %