Klub poslanika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS BiH, HDU BiH

koalicija

 

Glasanja

18. 4. 2024, 13. hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Predstavnički dom)
Glasali ZA

Razmatranje aktuelne politiěke situacije u institucijama Bosne i Hercegovine ±ustavna zakonodavna uloga Parlamentarne skupštine BiH, u skladu s ělanom IV. 4. a= Ustava BiH, predlagaě: poslanici Sanja Vulię, Obren Petrovię, Ljubica Miljanovię, Milorad Kojię, Milan Petkovię, Miroslav Vujiěię i ýHGRPLU6WRMDQRYLüEURMRG prijedlogu zakljuěka poslanika Predraga KoĂula - Prvi krug

Odbijen
Glasali PROTIV

Razmatranje aktuelne politiěke situacije u institucijama Bosne i Hercegovine ±ustavna zakonodavna uloga Parlamentarne skupštine BiH, u skladu s ělanom IV. 4. a= Ustava BiH, predlagaě: poslanici Sanja Vulię, Obren Petrovię, Ljubica Miljanovię, Milorad Kojię, Milan Petkovię, Miroslav Vujiěię i ýHGRPLU6WRMDQRYLüEURMRG prijedlogu treęeg zakljuěka poslanika Jasmina Emrięa - Prvi krug

Prihvaćen
Glasali PROTIV

Razmatranje aktuelne politiěke situacije u institucijama Bosne i Hercegovine ±ustavna zakonodavna uloga Parlamentarne skupštine BiH, u skladu s ělanom IV. 4. a= Ustava BiH, predlagaě: poslanici Sanja Vulię, Obren Petrovię, Ljubica Miljanovię, Milorad Kojię, Milan Petkovię, Miroslav Vujiěię i ýHGRPLU6WRMDQRYLüEURMRG prijedlogu drugog zakljuěka poslanika Jasmina Emrięa - Prvi krug

Prihvaćen
Glasali PROTIV

Razmatranje aktuelne politiěke situacije u institucijama Bosne i Hercegovine ±ustavna zakonodavna uloga Parlamentarne skupštine BiH, u skladu s ělanom IV. 4. a= Ustava BiH, predlagaě: poslanici Sanja Vulię, Obren Petrovię, Ljubica Miljanovię, Milorad Kojię, Milan Petkovię, Miroslav Vujiěię i ýHGRPLU6WRMDQRYLüEURMRG prijedlogu prvog zakljuěka poslanika Jasmina Emrięa - Prvi krug

Prihvaćen
Suzdržani

Razmatranje aktuelne politiěke situacije u institucijama Bosne i Hercegovine ±ustavna zakonodavna uloga Parlamentarne skupštine BiH, u skladu s ělanom IV. 4. a= Ustava BiH, predlagaě: poslanici Sanja Vulię, Obren Petrovię, Ljubica Miljanovię, Milorad Kojię, Milan Petkovię, Miroslav Vujiěię i ýHGRPLU6WRMDQRYLüEURMRG prijedlogu zakljuěaka koje je u ime predlagaěa taěke podnijela poslanik- Sanja Vulię - Prvi krug

Odbijen
2. 4. 2024, 17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Predstavnički dom)
Glasali ZA

Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu Povjereniěkog fonda br. TF0B8258 Bosna i Hercegovina: Grant za Projekat jaěanja pripravnosti i reagiranja na vanredne situacije izmeĜu Bosne i Hercegovine i 0HÿXQDURGQHEDQNH]DREQRYXLUD]YRMEURMRG 2024. - Prvi krug

Prihvaćen
Glasali ZA

Prijedlog zakljuěka o osnivanju Privremene zajedniěke komisije oba doma Parlamentarne skupĀtine BiH za provoĜenje procedure za izbor sedam ělanova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, predlagaě: Zajedniěki kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-50-18-375-1/24 od 5. 3. 2024; Usvajanju Prijedloga zakljuěka, odnosno imenovanju poslanika: Darijane Filipovię, Miroslava Vujiěięa i Rejhane DerviĀevię za ělanove Privremene zajedniěke komisije - Prvi krug

Prihvaćen
Glasali ZA

Imenovanje jednog predstavnika akademske zajednice u Komisiju za izbor i praęenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, podnosilac IzvjeĀtaja o utvrĜivanju rang-liste uspjeĀnih kandidata: Privremena zajedniěka komisija oba doma Parlamentarne skupĀtine BiH, broj: 01,02-34-1-647/24 od 25. 3. 2024; Imenovanju Gorana Orašanina za predstavnika akademske zajednice u Komisiju za izbor i praęenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije - Ponovljen (Prvi krug)

Prihvaćen
Glasali ZA

Prijedlog odluke o imenovanju Vijeęa Regulatorne agencije za komunikacije BiH, predlagaě: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, broj: MNIMOJPQJNJ Taěka dnevnog reda 617/24 od 18. 3. 2024; - Prvi krug

Prihvaćen
Glasali PROTIV

Prijedlog odluke o imenovanju Vijeęa Regulatorne agencije za komunikacije BiH, predlagaě: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, broj: MNIMOJPQJNJ Taěka dnevnog reda 617/24 od 18. 3. 2024; Prijedlogu zakljuěka poslanika ÿemsudina Mehmedovięa- drugi zakljuěak - Prvi krug

Odbijen

Najčešće glasaju jednako

Razjedinjenost glasanja

HNS
10.2739726027397%
10,27 %
15.7269293646767%
15,73 %
29.6549974632168%
Klub poslanika SDA
SDA
29,65 %