30. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predstavnički dom

27. 6. 2022

Stenogram

Dame i gospodo, otvaram 30. sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH koja uobičajno počinje izvođenjem himne. Srdačan pozdrav za poslanike i goste, članove Savjeta ministara i za sve prisutne. Obavještenje iz kabineta predsjedavajućeg Savjeta ministara obavješteni smo da gospodin Zoran Tegeltija zbog ranije preuzetih obaveza nije u mogućnosti da prisustvuje sjednici. Odsustvo su opravdali poslanici: Enver Bijedić, Nermin Mandra i Edita Đapo. Ima ukupno 28 prisutnih, ima onih koji su najavili kašnjenje. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Sa ranijeg dnevnog reda skinute su tačke: Tačka 18. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH za 2021., broj: 01,02-37-1-786/22 od 19. 5. 2022 na zahtjev Ustavnopravne komisije zbog odsustva predlagača materijala. Tačka 22. Imenovanje direktora i dva zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije ... ne, na dnevni red su dodate tačke, znam da ima ova tačka. Dakle, imenovanje direktora i dva zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i kooordinaciju borbe protiv korupcije, broj: 05/8-50-15-940/22 od 15.06.2022.; Izvještaj o utvrđivanju rang-liste kandidata Tačka 23. Prijedlog odluke o imenovanju članova Savjeta nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, podnosilac: Zajednička komisija za ljudska prava, broj: 03/6-34-1-684-2/22 od 23.6.2022.; Tačka 24. Imenovanje tri člana iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju oba doma za usaglašavanje teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (P.Z.E.I, predlagač: Savjet ministara BiH), zakon broj 01,02-02-1-495/21 od 16.6.2021.; Tačka 25. Imenovanje tri člana iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju oba doma za usaglašavanje teksta Zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost (predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH), zakon broj: 01-02-1-378/21 od 9.3.2022.; Tačka 29. Davanje sualasnosti za ratifikaciju Protokola kojim se izmjenjuje i dopunjuje Konvencija za zaštitu pojedinaca u vezi s automatskom obradom ličnih podataka, broj: 01,0221-1-977/22 od 21.06.2022.; Tačka 30. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora za 2018.-2020. za 2020. godinu između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore, broj: 01,02-21-1987/22 od 23.06.2022.; Tačka 31. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Reginalni projekat čvrstog otpada u Živinicama) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicijski grant od Švedske Agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), broj: 01,02-21-1-993/22 od 24.06.2022. Izmjenjene su: Tačka 3. Prijedlog amandmana II. na Ustav Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Dženan Đonlagić, broj: 01-01-1-573/22 od 13. 4. 2022. (prvo čitanje); sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije Tačka 5. Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Nada Mladina i Zukan Helez, broj: 0102-1-863/21 od 21. 4. 2021. (drugo čitanje); sa Izvještajem Ustavnopravne komisije Tačka 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: zastupnik Nenad Nešić, broj: 01-02-1-812/22 od 24. 5. 2022. (prvo čitanje); sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije Tačka 7. Prijedlog zakona o upisu pripadnosti konstitutivnom narodu, nacionalnoj manjini i ostalim u Bosni i Hercegovini, predlagač: poslanik Nikola Lovrinović, broj: 01-02-1529/22 od 28. 4. 2022. (prvo čitanje); sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije Otvaram raspravu o predloženom dnevnom redu. Riječ ima zamjenik predsjedavajućeg, gospodin Denis Zvizdić.

Hvala predsjedavajući. Pozdravljam sve prisutne uvažene kolegice i kolege, i prisutne goste u sali. U skladu sa članom 72. stav (1) Poslovnika Predstavničkog doma tražim da se na današnji dnevni red, odnosno dnevni red današnje sjednice Predstavničkog doma uvrsti nova tačka dnevnog reda, odnosno incijativa kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku donese odluku o privremenoj suspenziji carinskih stopa kod uvoza robe i to za euro dizel, lož ulje i benzin 95, benzin 98. Ova incijativa ima elemenat visoke hitnosti, jer ako je danas usvojimo Vijeće ministara BiH može navedenu odluku donijeti vrlo brlo što bi kao pozitivnu posljedicu imalo niže cijene goriva u BiH, a što bi naravno bilo od velike koristi za sve građane BiH imajući u vidu aktuelna poskupljenja i negativne efekte inflacije. Svima nam je poznato da veliki dio ekonomije zavisi od cijene nafte i naftnih derivata pa vjerujem da bi ukidanjem carinske stope na uvoz ovih roba došlo i do stabilizacije drugih cijena,a ne samo cijene goriva. Napominjem da je BiH skoro jedina zemlja u regionu koja ima ovakvu carinsku stopu na uvoz nafte i zbog toga vas pozivam da uvrstimo ovu incijativu na dnevni red i da je danas usvojimo jer vec praktično od narednog mjeseca možemo imati niže cijene goriva ali i drugih namirnica u BiH za sve građane BiH. Materijal ste jutros dobili, službeno je protokolisan i distribuiran po svim klubovima, tako da se o njemu možemo izjasniti. Hvala.

Hvala. Gospodin Brane Borenović, izvolite.

Hvala. Uvaženi predsjedavajući. Pa, evo, u skladu sa članom 71. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH kolega Magazinović i ja predlažemo da se u dnevni red 30. sjednice Predstavničkog doma uvrsti nova tačka dnevnog reda pod nazivom – Razmatranje hitnog usvajanja Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH broj: 2-02-1-298/22 od 11.03.2022. godine u cilju minimiziranja negativnih ekonomskih efekata zbog visoke cijene nafte i naftnih derivata sa prijedlogom zaključka koji glasi : Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH poziva Doma naroda Parlametnarne skupštine BiH da hitno i bez odlaganja usvoji Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH broj 01-02-1-298/22 od 09.03.2022. Ja mislim da apsolutno više ne znam šta je potrebno obrazložiti da evo nakon skoro četri mjeseca po ko zna koji put zatražimo od drugog Doma u Parlamentarnoj skupštini BiH da potvrdi u istom obliku Prijedlog zakona koji smo mi ovdje ogromnom većinom glasova usvojili još 09. marta 2022. godine s ciljem da se na 6 mjeseci ukinu akcize na naftu i naftne derivate. Danas je cijena goriva, evo, kad sam dolazio iz Banja Luke vidio, da se primiče toj čarobnoj granici od 4 KM. Vidim ovdje na nekim benzinskim pumpama već 3,81-3,85 KM, a ono što se može uraditi odlukom ovog Parlamenta, što je već izglasano u Predstavničkom domu, da se ukinu akcize na pola godine i da cijena goriva bude, što nafte, što bezolovnog, skoro i do pola KM jeftinije nego što je danas na benzinskim pumpama. Ovo je jedna vrsta procedure i još po ko zna koji put formalnog apela Predstavničkog doma prema Domu naroda koji iz raznoraznih razloga, da više ne ulazim u sadržaj i suštinu, odugovlači, zaustavlja, stopira da smanji, to jest da ukine akcize na gorivo i da bar na nekoliko mjeseci koliko toliko olakša građanima, ali i privredi i svima onima koji sipaju gorivo u svoja vozila, da bude jeftnije za 30, 35 do 50 feninga. Ja mislim da je ovo nešto što apsolutno zaslužuje da bude tačka dnevnog reda, da ima svoj prioritet i da na taj način zaustavimo bilo kakvu dalju, dalje obrazlaganje nečeg što smo vidjeli mnogo puta u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Hvala. Gospodin Saša Magazinović, je li to isti prijedlog?

Samo dvije rečenice u prilog ovome. Dakle, prije 110 dana smo usvojli ukidanje akciza u ovom Domu, dakle, prije 110 dana. Od tada je prošlo 2640 sati koje su bili sasvim dovoljno vrijeme da to isto učini i Doma naroda. Podsjetiću vas, premijer Višković je dao svoju saglasnost i javno izrekao, premijer Novalić također, međutim zastupnici, prije svega SNSD-a, su prvo tvrdili da je to protuzakonito, dakle, ukinuti akcize i učiniti gorivo jeftinijim 30 do 45 feninga, a onda kada je gospodin Dodik rekao da treba ići u tom pravcu, onda je odjednom postalo zakonito, ali je taj isti zakon preusmjeren u proceduralne hodnike iz kojih još uvijek nije izašao. Ustavnopravna komisija gdje trebao biti zakon zakazana pa otkazana i dolazimo u situaciju da događaji prestižu jedni druge i da pomalo zaboravljamo da Dom naroda je ostao dužan da se izjasni i konačno, ili usvoji ili odbaci taj zakon. Moje lično mišljenje je da se odugovlači iz razloga da bi taj novac ostao u budžetu i da bi se tim novcem kupili izbori. To je moje lično mišljenje, ali u svakom slučaju Doma naroda treba privesti kraju tu proceduru i nelogično je da 110 dana treba da se izjasne o zakonu koji je prejednostavan. Samo kaže, akciza nula. I da dodam, apsolutno podržavam incijativu gospodina Zvizdića. Smatram da je treba da nas razmatrati, smatram da je treba razmatrati u hitnoj proceduri i da ukidanje carine čije porijeklo nije EU, CEFTA ili zemlja sa kojom imamo poseban aranžman bi omogućilo da se i proširi prostor u kome možemo nabaviti gorivo na drugoj adresi, jer danas smo usmjereni baš zbog tih 10% samo tamo gdje carina ne postoji. Ako ukinemo tih 10% onda se nadam da će biti, ne samo jeftnije gorivo, nego i mogućnost nabavke goriva i zbog toga smatram ovu incijativu izuzetnom dobrom.

Hvala. Gospođa Snježana Novaković-Bursać. Izvolite.

Hvala predsjedavajući. Samo nekoliko riječi povodom ovog insinuiranja da neko opstruiše donošenje Zakona o akcizama. Naime, svjedoci smo, odnosno znamo svi koji dolazimo iz Republike Srpske, da je to jedan od zaključaka Narodne skupštine koji će biti ispoštovan. Međutim, ono što je takođe evidentno i logično potpuno, da opozicioni poslanici, naravno u predizborno vrijeme idu sa ovakvim incijativama i ništa to nije čudno ni neuobičajno. Međutim, ko imalo prati situaciju globalno može sa velikom sigurnošću da utvrdi da mi živimo u potpuno neizvjesnom vremenu gdje niko ne može da pretpostavi, kao što je maločas gospodin Magazinović rekao, da li će i u kojoj mjeri biti dostupni energenti, a posebno ne može da pretpostavi koja će biti cijena, niti može iz iskustva praćenja zemalja u okruženju koje su primijenile takve mjere, garantovati da će ukidanjem akciza i u bilo kom obimu zaista i doći do smanjenja cijena, odnosno do poželjnog efekta po građane kojemu svi težimo. Prema tome, što se SNSD-a tiče mi smo stranka koja se namjerava i dalje odgovorno ponašati prema javnim finansijama. Imamo namjeru da održimo stabilnost ukupnog sistema, a posebno finansijskog sistema jer smo obavezni u ova krizna vremena da intervenišemo na direktan način tamo gdje budemo i gdje smatramo da je najpotrebnije, a to je direktno prema određenim granama privrede, direktno prema građanima koji jesu ugroženi. Ali pošto ne bježimo i mislim o da u svakoj incijativi treba na adekvatan način da se razgovara, i da ne treba bježati ni od ovakvih mjera kakve su možda i danas predložene, ja ću samo zamoliti predjedavajućeg, kada se završe ove diskusije pauzu 10 minuta. Hvala.

Gospodin Saša Magazinović, ispravka krivog navoda.