2. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

16. 2. 2024

Stenogram

Dame i gospodo delegati i uvaženi gosti, srdačno Vas pozdravljam i otvaram 2. hitnu sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Sjednici prisustvuje 14 delegata od kojih 5 iz reda bošnjačkog naroda, 5 iz reda hrvatskog naroda, 4 iz reda srpskog naroda. Delegat Želimir Nešković iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da prisustvuje sjednici. Za 2. hitnu sjednicu predlažem sljedeći izmjenjeni Dnevni red 1. Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti (P.Z.E.I) po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 01,02-02-1-2665/23 od 20.12. i 21.12.2023. godine Dobili ste dnevni red 2. hitne sjednice Doma naroda. Da li ima prijedloga za izmjene i dopune dnevnog reda? Nema. Konstatujem da je dnevni red usvojen, o njemu se ne glasa u skladu sa članom 60. Poslovnika Doma naroda. Prelazimo na realizaciju tačke jedan, Ad. 1. Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti (P.Z.E.I) po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 01,02-02-1-2665/23 od 20.12. i 21.12.2023. godine

Na 13. sjednici Doma naroda održanoj 31.01.2024. razmatran je zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti po hitnom postupku u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda broj: 01,02-02- 1-2665/23 od 20.12. i 21.12.2023. godine. Prilikom glasanja navedeni zahtjev nije dobio potrebnu entitetsku većinu, pa je uslijedilo usaglašavanje u Kolegiju Doma kao komisiji. Dobili ste Izvještaj komisije Kolegija Doma naroda za nastojanje za postizanje saglasnosti o navedenom zahtjevu. Kolegij Doma radeći kao Komisija na osnovu člana 75. stav (3) i člana 76. stav (2) Poslovnika Doma naroda postigao je saglasnost o zahtjevu Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti po hitnom postupku u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda navedenog Prijedloga zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 124. Dom naroda smatra se usvojenim. Otvaram raspravu, Prijedlog zakona. Ko se javlja za riječ? Gospodin Šefik Džaferović. Izvolite.

Gospodine predsjedavajući, koleginice i kolege, dame i gospodo. Obavještavam Dom da će Klub Bošnjaka podržati naravno ovaj Zakon kao što smo podržali hitnu proceduru na prošloj sjednici i što se nas tiče ni prošli puta nije bilo ništa upitno kada je u pitanju usvajanje ovog Zakona. Ovaj Zakon je važan za rejting BiH kod međunarodnih finansijskih institucija i bitan je i važan za evropski put BiH. Dobili smo dnevni red koji glasi – Izvještaj Kolegija o nastojanju da se postigne saglasnost. Na samoj sjednici, dakle u međuvremenu od dnevnog reda do sjednice, vi ste uspjeli postići saglasnost kao Kolegij i danas je dnevni red suština Zakona. Kažem podržaćemo Zakon, mislim da nismo trebali uopće dolaziti u ovu situaciju, prošli puta smo to mogli završiti, džaba trošimo novac poreskih obveznika. Ovaj Klub i četvorica ovih ljudi ovdje, Smajić, Đonlagić, Softić i ja, smo od samoga početka ove sedmice, kada smo čuli najavu iz Evropske komisije, počeli da zagovaramo ideju održavanja ove hitne sjednice. Gospodin Ademović nakon što nije postigao saglasnost u Kolegiju je naravno postao dio toga i gospodin Miletić. I hvala ovim ljudima koji su inicirali održavanje ove sjednice i pozdravljam odluku Kolegija o postizanju saglasnosti i sasvim je izvjesno usvajanje ovog Zakona. Toliko, hvala vam.

Hvala gospodinu Džaferoviću. Za raspravu se javio gospodin Nikola Špirić. Izvolite.

Zahvaljujem. Gospodo predsjedavajući, cijenjene kolegice i kolegice delegati, uvaženi gosti. Ja želim samo da kažem par riječi. Mi smo na Kolegiju koji je upravo maloprije održan postigli saglasnost da se o ovom Zakonu raspravlja po hitnoj proceduri. U prvom krugu glasanja mi smo bili protiv i u razgovoru smo rekli da bi trebalo otkloniti, dakle, primjedbe, primjedbe Zakonodavno-pravnog sektora koje u primjeni Zakona mogu proizvesti nedoumice ili različita tumačenja, a ja ću vam reći da je Zakonodavno-pravni sektor napisao u primjedbi pod brojem 17., slijedom navedenog, i tačka 2. i 3. ovog Mišljenja, konstatuje se da Prijedlog zakona nije usklađen sa članom 95. Poslovnika, niti sa Jedinstvenim pravilima. I kao ozbiljan Dom i kao ozbiljni delegati, ljudi koji čitaju materijale trebali bismo naći izlaz iz ovoga, a da ne dovedemo u pitanje usvajanje Zakona, niti amandmansku fazu na Zakon. I u tom smislu ja predlažem prije izjašnjenja, dakle o Zakonu zaključak: – Zadužuju se sekretari oba doma Parlamentarne skupštine BiH da u saradnji sa predlagačem Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti isprave normativno-tehničke greške sadržane u Mišljenju Zakonodavno-pravnog sektora PSBiH. Ja mislim da je ovo korektan zaključak, i mi ćemo glasati naravno za tekst, sadržaj Zakona, s tim da se ovo dovede u red da se ne bi stvarale mogućnosti za dvostruko tumačenje. Druga stvar, drugi razlog radi kojeg ćemo podržati ovaj Zakon jeste da damo poticaj partnerima na nivou BiH da se kreću na usaglašavanju Zakona, a to je Zakon o Sudu, Zakon o sprečavanju pranja novca, i Izbornom zakonu. Dakle, ovo je i poruka da se približavaju, jer ja mislim da je to sve moguće uraditi ukoliko se sve strane u BiH budu spremne na kompromis. Ja vjerujem i očekujem da će se svi kretati u tom pravcu i da ćemo do kraja mjeseca imati usaglašene tekstove i ostalih zakonskih projekata koji su na tragu ili koju su u okviru mišljenja i preporuka Evropske komisije. Hvala vam lijepo.

Hvala kolega Špiriću. Prije nego što dam riječ delegatu Miletiću, molim službu da podijeli ovaj Zaključak delegatima prije nego što dam na izjašnjavanje. Riječ ima delegat Zlatko Miletić.

Hvala lijepo predsjedavajući. Pozdravljam srdačno vas članove Kolegija, kolegice i kolege, naravno pozdravljam sve prisutne članove, ministre i zamjenike u Vijeću ministara, kao i službenike naših institucija. Zaista želio bih da kažem, evo, par konstatacija. Prvo da krenem evo možda da se nadogradim na diskusiju gospodina Špirića i da kažem jednu stvar koja nije samo vezana za pristupni put BiH Evropskoj uniji. Vi znate da smo mi u prošlosti imali velikih problema oko istraživanja i dokumentovanja finansiranja terorističkih aktivnosti. Tako jednom prilikom, a ja sam bio u prilici da to dokumentujem, mi smo imali osobu u BiH koja je iz BiH poslala jednu transakciju od 18.000.000,00 dolara Al Kaidi. Ta osoba je preminula u međuvremenu, tako da neću govoriti ime te osobe, a i nebitno je, ali hoću da kažem da su svi ti dokazi materijali u tom kontekstu dostavljeni Sudu BiH i Tužilaštvu BiH koje nažalost nije našlo za shodno da poduzme bilo kakve aktivnosti u vezi s tim. Ono što je jako bitno, ne samo sa aspekta istraživanja terorizma, već i sa aspekta istraživanja organizovanog kriminala i pranja para u BiH, a kao što vidite u posljednjem Izvještaju bar ovih indeksa percepcije kad je u pitanju korupcija mi smo katastrofa, mi smo druga odozada zemlja ili jedna od najgorih po pitanju korupcije, peti u Evropi po pitanju organizovanog kriminala i mi imamo ogroman problem kad je u pitanju prvenstveno pranje para u BiH koje su stečene ilegalnim radnjama ili ako hoćete kriminalom kroz različite vidove, pogotovo kad je u pitanju privredni gospodarski kriminal. Šta želim da kažem, ako izuzmete na stranu da uopšte ovo nije bilo potrebno kad je u pitanju pristupni put ja moram napomenuti tu potrebu da naši građani, pogotovo ovi iseljenici koji žive u inostranstvu, vrlo često su u prilici da novac šalju građanima BiH, a ako ne dođe do usvajanja ovog Zakona, oni kao fizička lica, da ne govorimo o pravnim subjektima, znači o privrednicima i gospodarstvenicima biće u velikom problemu prilikom vršenja novčanih transakcija iz inostranstva u BiH i obrnuto. Zato vas molim, a ujedno se zahvaljujem kolegama evo iz SNSD-a u odnosu na njihovo prethodno mišljenje o ovom Zakonu, što ste uvjetno rečeno primijenili mišljenje i zaista cijenim taj vaš politički napor da do donošenja ovog Zakona dođe. Šta bih zamolio, a vidim ovdje je prisutan ministar pravde i zamjenik iz nadležnog ministarstva, hoću da skrenem pažnju na prelazne i završne odredbe pa bih molio da to prenese na Vijeću ministara, s obzirom da ja imam jedan vid zabrinutosti oko implementacije samog Zakona, mislim da je to pitanje možda i podjednako, da ne kažem važnije, od samog Zakona. U drugom mjesecu 2023. godine predsjedavajuća Vijeća ministara, Borjana Krišto, je potpisala na Vijeću ministara, znači on je usvojen, potpisala je Pravilnik o implementaciji zakona. U prelaznim odredbama dat je rok od šest mjeseci da se donesu podzakonski akti iz ove oblasti, međutim ovdje nije baš precizno dorečeno da li taj postojeći Pravilnik je ostao na snazi ili ne, da ne bi bilo zabune, bar oni koji ne znaju detalje o toga, hoću da vam kažem da taj Pravilnik striktno reguliše kad je u pitanju Bankarski sektor, kad je u pitanju Sektor recimo igara na sreću, kad su u pitanju transakcije koje se odnose na burzu, kad su u pitanju te, tako da ih nazovem, kriptovalute ili te valute koje su u opticaju, koje su postale moderne i u BiH, poput bitcoin-a i neke druge stvari, i vrlo je bitno da taj Pravilnik bude na snazi, odnosno taj novi koji budemo pravili da zaista se posvetimo tome što kažu ljudi detaljno, da u budućnosti imamo sve manje problema. Ja moram istaći još jednu činjenicu, da s obzirom, a imali smo prije par mjeseci čak jedno ubistvo vezano koje nije rasvjetljeno gdje se motivi dovode upravo u vezi sa trgovinom kriptovalutama, to je, je li, kako ulazimo u to moderno tehnološko vrijeme, to će postati vremenom sve veći problem i u BiH, i u regiji, kako da ustvari to iskontrolišemo. I šta bih zaista htio da zamolim, prvenstveno predstavnike Ministarstva sigurnosti, gospodin Nović je to formirao s pravom i na dobar način, ja moram istaći ovdje jedan problem koji imamo u Finansijsko-istražnom odjelu kad je u pitanju SIPA da u biti kao posljedica svih tih eventualnih zakonitih aktivnosti svi ti obrasci o takvim transakcijama dole u SIPA-u. Postavlja se pitanje koliko ja naša SIPA osposobljena i koliko može ovladati svim tim podacima i ja vas molim evo da imate u vidu da SIPA-i kao nadležnoj državnoj agenciji za istraživanje finansijskog kriminala te vrste pomognemo, da ojačamo taj sektor i da tamo, a ima masa tih papira, da ne govorim ovdje brojke koje su u aproksimaciji, znači radi se o hiljadama takvih izvještaja, da im pomognemo zaista da svi ti izvještaji pregledaju temeljno i da se poduzmu mjere, svako iz svoje nadležnosti onako kako to treba i kako se radi u svim zemljama, barem koliko sam mogao da vidim, najmanje 46 zemalja ima slične ili strožije zakone iz ove oblasti. Hvala vam još jednom.

Hvala gospodinu Miletiću. Za riječ se javio prvi zamjenik predsjedavajućeg, gospodin Dragan Čović. Izvolite.

Hvala lijepo. Uvažene kolege, poštovani gosti. Samo par riječi o našem skladu danas kako to izgleda u ovoj dvorani ovako mirno, a ako bi iščitavali sve ono što nas je medijski pratilo u zadnjih para dana, svako je očekivao, ne znam kakvu već sjednicu ovdje, i tako je najavljivana iz različitih perspektiva. Osnova života vam je sklad i zato je meni drago da smo mi usklađeni ovdje u svom djelovanju i stoga bi obraćanje svoje posvetio svima onima koji pokušavaju uvjeriti jedni druge kako oni vole ovaj prostor, ovu državu, ja ću reći uvijek moju domovinu BiH više nego oni neki drugi. Mi ćemo evidentno danas usvojiti jedan od zakona koji nam stoji na putu da dobijemo priključenje, je li, otvaranju procesa ka EU 20. ili 21. ožuljka, a ostala su nam još tri ili četri iz dogovora partnera u zadnjih mjesec dana. Jednako ću vas pozvati tamo gdje djelujete da pokušate stvarati taj sklad da opet ne bi uvjeravao neko nekog ko voli više ovu zemlju od drugih. Drago mi je da bošnjački Klub zatražio žurnu sjednicu i mislim da samo vrlo jasno očitovali se i oko toga, ali i mi svi u ovom Domu, posebno naš Kolegij bi trebao voditi računa malo o tom skladu, našem zajedničkom djelovanju i uvažavati sve ono što imamo ispred sebe kao institucije, pa će nam onda biti lakše. Naime, ja kad sam dobio jedan dokument gdje sam se trebao izjasniti i potpisati da nismo postigli suglasnost, ja to nisam htio uraditi, jer sam znao da se može postići suglasnost i evo postigli smo i zato hvala na ovom naporu koji činimo zadnjih dana kako bi stvarno čak bez komunikacije sa medijima, jer mediji su i dalje radili svoj posao i imali svoj zadatak. Pa evo i vama kolegama iz medija ako ovo pratite, da vodite računa da kada pokušavamo stvoriti jednu atmosferu pozitivnu u BiH, kada nam dolaze partneri iz vana, a jutros smo imali jednog od tih partnera, dijelom Evropske unije, Parlamenta, iz tog dijela svijeta, da vodimo računa kako predstavljamo BiH. Bez tog sklada teško će nam neko drugi otvarati vrata EU. Ja sam uvjeren da neće nedostajati mudrosti u narednih sedam do deset dana da se ovaj čitav posao završi kako smo planirali. Stoga mi je evo drago da na ovakav način, uz male korekcije ove koje će ići paralelno sa ovima jer više nema sjednica možemo kazati da smo još jedan od zakona koji je bio u parlamentarnoj proceduri, a imamo obveze određene prema njemu, šta god ko mislio o tim obvezama da u suštinu uopće merituma ovog Zakona ne ulazimo, da danas privodimo kraju i stvaramo jednu atmosferu koja je danas nužna nama, kako bi oni koji će donositi odluku, a vidjet ćete i kad sve ispunimo, opet će biti onih koji nisu za to da mi dobijemo svoje mjesto unutar EU, ali ajmo izvršiti svoje obveze i ne nadmudrivati se oko toga šta ko želi ili ne želi. Hvala onima koji su dali doprinos da ovog sklada danas imamo, pa evo i koristili govornicu kao i ja da malo pošaljemo poruku i bjelosvjetskoj, ali i domaćoj javnosti o ovome što radimo. Hvala vam.

Hvala. Za riječ se javio delegat Safet Softić. Izvolite.