16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

28. 2. 2024

Stenogram

Kolegice i kolege, molim vas zauzmite mjesta, molim vas prijavite se na svoje jedinice da možemo početi sa radom. Uvažene dame i gospodo, poštovane zastupnice i zastupnici, otvaram 16. sjednicu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Molim vas, himna. Iz Ureda predsjedateljice Vijeća ministara BiH dostavljena je obavijest da predsjedateljica Borjana Krišto zbog ranije preuzetih obveza nije u mogućnosti nazočiti sjednici. Iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH dostavljena je obavijest da ministar Sevlid Hurtić nije u mogućnosti nazočiti sjednici. Iz Ureda zamjenice ministra za ljudska prava, izbjeglice BiH dostavljan je obavijest da zamjenica ministra Duška Jurišić neće moći nazočiti 16. sjednici Zastupničkog doma. Iz Ureda ministra vanjskih poslova BiH dostavljena je obavijest da ministar Elmedin Konaković neće biti u mogućnosti nazočiti sjednici zbog ranije preuzetih obveza. Iz Ureda zamjenika ministra vanjskih poslova dostavljena je obavijest da zamjenik ministra Josip Brkić nije u mogućnosti nazočiti sjednici. Gospodin Grković je pravdao, ali vidim ga da je stigao, dobro došli. Sjednici je nazočno 40 zastupnika. Konstatiram da imamo potrebiti kvorum za rad i odlučivanje. Kao što vam je naznačeno u pozivu za sjednicu u skladu sa člankom 167. Poslovnika na početku sjednice, prije rasprave o dnevnom redu zastupnicima će biti omogućeno postavljati zastupnička pitanja u usmenom obliku. U skladu sa člankom 168. Poslovnika najave za postavljanje zastupničkih pitanja u usmenom obliku dostavili su sljedeći zastupnici: Ermina Salkičević-Dizdarević ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Albin Muslić ministru sigurnosti, Jasmin Imamović predsjedateljici Vijeća ministara, Milan Dunović ministru za ljudska prava i izbjeglice, Safet Kešo predsjedateljici Vijeća ministara i ministru finansija i trezora BiH, Jasmin Emrić ministru komunikacija i prometa, zastupnica Mia Karamehić-Abazović dostavila je najavu za postavljanje zastupničkog pitanja mimo roka predviđenog članom 168. stavak (1) Poslovnika tako da nije isto uvršteno na današnju sjednicu, a s obzirom da i ministar kojem je trebalo biti postavljeno, nije, tako da će vjerovatno dobiti u pisanom obliku. Vaše gospodine Borenoviću nemam evidentirano ovdje od službe, tako da ... Prelazimo na postavljanje zastupničkih pitanja. Riječ dajem zastupnici Ermini Salkičević-Dizdarević. Izvolite.

Hvala lijepo predsjedavajući. Pozdravljam sve prisutne, kao i predstavnike medija. Ja svoje pitanje upućujem ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH kao što ste već najavili i s obzirom da uvaženi ministar ni danas nije tu, a nisam čula ni da je pravdao odsustvo, ovaj, tražit ću odgovor u pisanoj formi. Evidentan je ogroman zaostatak u preuzimanju direktiva novog pristupa koje se u BiH usvajaju u formi naredbi. Naredbe donosi ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i to na prijedlog Komiteta za tehničke propise BiH. ovaj Komitet je komitet koji, čije sjednice saziva ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i čine ga pored uvaženog ministra dva entitetska ministra respektivnih ministarstava, te Direkcija za evropske integracije. Ja želim da uputim pitanje koje glasi: – Da li je tačno da od 2012. godine do sada nije održana niti jedna sjednica Komiteta, a u vezi preuzimanja direktiva novog pristupa? Zamolila bih da se objasni zašto se ne sazivaju sjednice Komiteta po ovom vrlo bitnom pitanju za evropski put BiH, a posebno ako imamo u vidu preporuke Evropske komisije, kao i obaveze BiH prema članu 75. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju? Zahvaljujem.

Hvala ljepa. Jedna informacija samo za kolegu Borenovića, Vi ste postavili gospodine Borenoviću pitanje na temelju članka 170. koje se odnosi na postavljanje pitanja u pisanom obliku, tako da niste faktički se prijavili za postavljanje pitanja u usmenom obliku. Ovo je Vaše pitanje proslijeđeno kome ste uputili, tako da ćete dobiti vjerujem odgovor u propisanom roku. Dajem riječ zastupniku Albinu Musliću. Izvolite.

Zahvaljujem predsjedavajući. Lijep pozdrav svima. Pitanje postavljam ministru sigurnosti BiH, a tiče se dopisa kojeg je uputio ministar unutrašnji poslova Unsko-sanskog kantona, gospodin Adnan Habibija, Ministarstvu sigurnosti 22. januara 2024. godine u kojem je ministar Habibija zatražio od Ministarstva sigurnosti da se uzme u obzir potrebe Uprave policije Unsko-sanskog kantona u funkciji podrške Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona na izgradnji kapitalnih objekata policijskih stanica na području Unsko-sanskog kantona, i ono posebno što nas opterećava na USK-u, a u duhu migrantske krize i svega onoga što se dešava u proteklom periodu i što ćemo vrlo vjerovatno ponovo imati na ljeto, u smislu opremanja materijalno-tehničkim sredstvima Uprave policije USK-a. Moje pitanje glasi: – Da li Ministarstvo sigurnosti planira u okviru dostupnih budžetskih sredstava i planiranih budžetskih sredstava da uzme u obzir potrebu podrške policijskih agencija na području cijele BiH sa naglaskom na USK i da li će u okviru raspoloživih doniranih sredstava koja dolaze u BiH uzeti se u obzir i potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova USK-a, naročito u funkciji migrantske krize koja je prisutna još uvijek u BiH. Obzirom da ministar ovdje nije prisutan, zamolio bih da dobijem odgovor u pisanom obliku. Hvala lijepo.

Hvala lijepo. Ja nemam najavljenog nikoga iz Ministarstva sigurnosti, da li je slučajno neko tu da može dati odgovor, ili je ovlašćen? Nije. Hvala lijepa. Pretpostavljam da nemate kolega Albine potrebe za komentar. Riječ dajem zastupniku Jasminu Imamoviću. Izvolite.

Jasmin Imamović

Uvaženi predsjedavajući, dame i gospodo, kolegice i kolege poslanici, poštovani predstavnici Vijeća ministara, poštovani gosti. Moje pitanje se odnosi na nacionalnu zastupljenost zaposlenih u institucijama BiH. Naime, članom 7. Zakona o Upravi propisano je da u organima Uprave se osigurava odgovarajuća nacionalna zastupljenost državnih službenika i zaposlenika u skladu sa nacionalnom strukturom stanovništva, a prema posljednjem Popisu stanovništva u BiH. Ustav BiH u članu 9. propisuje, citiram – funkcioneri imenovani na položaje u institucijama u BiH u pravilu odražavaju sastav naroda BiH. Evropska konvencija za zaštitu osnovnih prava i sloboda sa protokolima u skladu sa članom 2. Ustava BiH direktno se primjenjuje u BiH i ima prioritet na domaćim zakonima. Konvencija u članu 14. zabranjuje diskriminaciju, a ovdje su moguće diskriminirani oni koji nisu zastupljeni u dovoljnom broju. Usprkos navedenim odredbama u praksi su zapažena odstupanja i prigovori u pogledu dovoljne zastupljenosti pripadnika nekih konstitutivnih naroda, kao i oni koji se izjašnjavaju kao Ostali. Napominjem da je članom 61. stav (4) Zakona o Upravi propisano da rukovodioci imaju obavezu provođenja Ustava, međunarodnih konvencija i zakona. Uzimajući u obzir navedeno postavljam predsjedavajućoj Vijeća ministara sljedeće pitanje: – Šta Vijeće ministara BiH preduzima kako bi spriječilo kršenje Ustava BiH i zakona BiH u pogledu nacionalne zastupljenosti zaposlenih u institucijama BiH posebno u pogledu zabrane diskriminacije suprotno Evropskoj konvenciji i suprotno Zakonu o zabrani diskriminacije? Koje će mjere Vijeće ministara preduzeti? S obzirom da je predsjedavajuća Vijeća ministara opravdano odsutna, očekujem odgovor u pisanom obliku. Hvala.

Hvala Vama. Riječ dajem zastupniku Milanu Dunoviću. Izvolite.

Milan Dunović

Zahvaljujem predsjedavajući. Sve vas srdačno pozdravljam. Moje pitanje je upućeno ministru Hurtiću, zapravo ja se referišem na pitanje koje sam u pisanoj formi postavio još 21. decembra 2023. godine, međutim nikada nisam dobio odgovor. Ponovit ću ukratko, pitanje se sastajalo iz šest potpisanja, pa ću ih ukratko ponoviti sve: a) Znate li ministre da je Monika Mijić imenovana tri puta za redom na period od 3 mjeseca za v.d. agenta Vijeća ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava što je suprotno članu 55. a) Zakona o Upravi BiH? b) Ako ste upoznati, šta ste učinili ili šta ćete učiniti po tom pitanju? c) Znate li da je Monika Mijić koja više nije u mandatu jer je isti istekao jedan od potpisnika upućivanja presude Kovačević prema Velikom vijeću Evropskog suda za ljudska prava i šta ćete poduzeti po tom pitanju jer je bila van mandata? d) Hoćete li obavijestiti Evropski sud i nas zastupnike šta ćete poduzeti po pitanju isteka mandata agenata jer je odukom Suda BiH u vezi rješavanja radno-pravnog statusa v.d. agenata između ostalog utvrđeno da je upravo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice nadležno za utvrđivanje statusa v.d. agenata? e) Znate li da je Jelena Cvijetić v.d. agentica na 22. sjednici Vijeća ministara od 7. septembra 2023. imenovana za pravobranioca, odnosno zamjenika pravobranioca BiH, a da je potpisala zahtjev za preispitivanje presude Kovačević naknadno, 19. septembra 2023.? f) Da li je tačno da je Vaša zamjenica, gospođa Duška Jurišić, održavala sastanke sa vršiteljicama dužnosti agenata kojima je mandat kao što je ranije rečeno istekao i davala im podršku u podnošenju zahtjeva pred Velikim vijećem? I ukoliko je tačno, naravno pitanje za ministra, šta ćete poduzeti po tom pitanju? Pošto ministra nema, ja očekujem odgovor u pisanom obliku odmah jer evo čekam već dva mjeseca na postavljeno pitanje u pisanoj formi. Hvala.

Riječ dajem zastupniku Safetu Keši. Izvolite.

Safet Kešo

Zahvaljujem uvaženi predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege i svi prisutni, srdačno vas pozdravljam. Moje pitanje, svoje pitanje upućujem predsjedavajućoj Vijeća ministara koja danas nije ovdje nažalost, dakle ponovo član 74. Poslovnika se ignoriše odnosno ne poštuje. – Da li je Vijeće ministara, istovremeno postavljam pitanje i ministru finansija koji je prisutan pa mu se u to ime zahvaljujem, da li je Vijeće ministara u skladu sa usvojenim zaključkom Parlamenta BiH dodijelilo milion maraka pomoći narodu Palestine u Gazi? Vi se sjećate da smo tu inicijativu pokretali dva puta, jednom ja sam, drugi put zajedno sa kolegom Nihadom Omerovićem. Ova druga inicijativa je usvojena, Vijeće ministara je bilo zaduženo da izvrši, dobilo jasnu zadaću da izvrši tu obavezu i ja sada pitam da li je ta obaveza izvršena?