3. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

31. 1. 2023

Stenogram

Molim uvažene zastupnike i zastupnice da sjednu na svoja mjesta, da se registriraju kako bi mogli početi, a počinjemo za par minuta. Možemo početi. Uvažene dame i gospodo zastupnici, poštovani gosti, evo, sačekat ćemo da dio zastupnika koji je ušao u salu dođe do svojih mjesta. Otvaram 3. sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i čut ćemo himnu BiH. Još jednom srdačno pozdravljam sve prisutne zastupnike i zastupnice, predsjedavajuću i ministre u Vijeću ministara BiH, predstavnike medija i sve naše uvažene goste. Odsustvo sa današnje sjednice opravdali su zastupnici Vlatko Glavaš i Mladen Bosić, a iz Ureda ministra za ljudska prava i izbjeglice imam obavještenje da će ministar Hurtić malo kasniti na sjednicu. Stigao je, dobro. Na sjednici je trenutno prisutno 38 zastupnika i konstatiram da sjednica ima kvorum za rad i odlučivanje. Kao što vam je i naznačeno u pozivu za sjednicu, a u skladu sa članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, zastupnicima će biti omogućeno postavljanje zastupničkih pitanja u usmenoj formi. U skladu sa članom 168. Poslovnika najave za postavljanje zastupničkih pitanja u usmenoj formi dostavili su sljedeći zastupnici: Albin Muslić pitanje za ministara vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH; Milan Dunović pitanje za predsjedavajuću Vijeća ministara BiH; Aida Baručija pitanje za ministra vanjskih poslova BiH; Sabina Ćudić pitanje za ministra sigurnosti BiH i Midhat Čaušević pitanje za ministra sigurnosti BiH. Ove najave su u skladu sa članom 168. stav (2) Poslovnika dostavljene predsjedavajućoj Vijeća ministara BiH i onom članu Vijeća ministara BiH na koga se pitanje odnosi. Još jednom želim podsjetiti da je osiguran i direktan TV prijenos ovog dijela sjednice, a što je u skladu sa članom 176. stav (1) Poslovnika. Sada možemo početi sa postavljanjem usmenih zastupničkih pitanja i davanjem odgovora od strane predstavnika Vijeća ministara. Još jednom napominjem da pitanje može trajati dvije minute, kao i odgovor ispred onoga kome je pitanje postavljeno, komentar na odgovor može trajati maksimalno 60 sekundi, odnosno jednu minutu, tako da vas molim da ostanete u okviru ovih vremenskih ograničenja. Prvo dajemo riječ uvaženom zastupniku Albinu Musliću. Izvolite.

Zahvaljujem se predsjedavajući. Uvaženi predsjedavajući, dopredsjedavajući, kolegice i kolege zastupnici, cijenjeni prisutni gosti, ministri i zamjenici ministara u Vijeću ministara BiH, cijenjeni mediji. U skladu sa članom 166. Poslovnika Predstavničkog doma postavljam poslaničko pitanje u usmenoj formi članu Vijeća ministara BiH, uvaženom ministru Staši Košarcu. Pitanje se odnosi na informacije da je resorno Ministarstvo pripremilo prenacrt Zakona o zaštiti potrošača BiH. Konkretno – Da li Ministarstvo kani u narednom periodu u parlamentarnu proceduru uputiti predmetni propis kako bi se postojeće zakonodavstvo o zaštiti potrošača BiH uskladilo sa ..., a što je između ostalog jedna od obaveza BiH na putu ka pristupanju EU? Zamolio bih da resorni ministar da odgovor na predmetno pitanje, a ako nije u mogućnosti da se u roku kako je to definirano Poslovnikom odgovor dostavi u pisanoj formi. Hvala lijepo.

Hvala. Da li imamo predstavnika ministra ili predstavnike Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose? Nemamo prisutnog ministra. Ok, odgovor će biti dostavljen u pisanoj formi. Idemo dalje, riječ dajemo zastupniku Milanu Dunoviću. Izvolite.

Uvaženi predsjedavajući, dopredsjedavajući, članovi Vijeća ministara, poštovane kolege, predstavnici medija, sve vas srdačno pozdravljam. Moje pitanje se odnosi na predsjedavajuću Vijeća ministara, Borjanu Krišto, a tema je sigurnosne provjere. Dakle pitanje glasi – Da li je prije imenovanja Vijeća ministara u skladu sa Zakonom o Vijeću ministara i Zakonom o zaštiti tajnih podataka traženo od OSA-e sigurnosna provjera za one kandidate, sada već ministre, koji po navedenom Zakonu moraju prije stupanja na dužnost proći takvu provjeru kako bi mogli dobiti sigurnosnu dozvolu za stepen – tajno i – vrlo tajno? Ovo se pitanje posebno odnosi na pitanje sigurnosti koji kao državni i sigurnosni organ takvu dozvolu nužno mora imati ne samo po prirodi svoga posla, uostalom kao i ministar odbrane radi stalnog doticaja sa unutrašnjim i međunarodnim tajnim i zaštićenim podacima, već i zarad činjenice da on čak, između ostalog, i potpisuje takve dozvole drugima u sigurnosnom sektoru kojima su one po opisu posla nužne kao uslov za određeno radno mjesto. Ukoliko su sigurnosne provjere tražene i provedene i pri tom nekim slučajem sigurnosne dozvole dodijeljene bilo bi neophodno i veoma važno zbog brojnih kontroverzi u vezi sa nekim imenovanjima da nam se takav podatak zvanično i predoči. Ukoliko pak navedene zakonski eksplicitno propisane sigurnosne provjere uopšte nisu provedene, nužno bi bilo da se zastupnicima i javnosti odgovori na pitanje – zašto to nije učinjeno? Da li sigurnosne provjere nisu ni tražene, možda zbog sumnje da neće biti dobijene ili po našem isprobanom modelu, znamo da nam se žuri iako nije po zakonu. Postoje li evenutalno personalne zakonske smetnje zbog kojih se unaprijed pretopostavilo da pojedini kandidati neće moći dobiti dozvolu za pristup tajnim podacima? Hvala vam.

Uvažena predsjednica Vijeća ministara. Izvolite.

Borjana Krišto

Hvala ljepa. Poštovani predsjedavajući gospodine Zvizdić, uvaženi dopredsjedavajući gospodine Čavara i Radmanović, poštovane i uvažene zastupnice i zastupnici Zastupničkog doma, poštovani ministri, zamjenici i svi sudionici na današnoj sjednici Zastupničkog doma, poštovani predstavnici medija, ja vas sve skupa srdačno pozdravljam. Poštovani zastupniče Dunoviću u svezi Vašeg pitanja koje se odnosi na sigurnosne provjere, ja želim reći prije svega da je pitanje sigurnosnih provjera regulirano Zakonom o zaštiti tajnih podataka BiH, da je temeljem istog Zakona ova oblast dodjeljena sigurnosnoj agenciji, to jest OSA-i za sigurnosno provjeravanje, a u jednom opsegu kada se tiče policijskih službenika, državnih službenika i zaposlenika u policijskim i drugim sigurnosnim tijelima, taj posao dodjeljen je Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, SIPA-i, odnosno kada su u pitanju uposlenici Ministarstva obrane BiH, to radi Ministarstvo obrane. Zakon o zaštiti tajnih podataka BiH u članku 5. i 6. taksativno je pobrojao osobe koje imaju pristup tajnim podacima bez sigurnosne provjere i dozvole i to je također Pravilnik o listi dužnosnika koji imaju pristup tajnim podacima stupnja interno i povjerljivo bez sigurnosne provjere i dozvole, dao to pravo određenim dužnosnima. Sada člankom 6. stavak (1) Zakonom o zaštiti tajnih podataka jasno je propisano da predsjedatelj Vijeća ministara BiH, ministri i zamjenici ministara u Vijeću ministara imaju pristup tajnim podacima stupnja interno i povjerljivo, bez sigurnosnog provjeravanja i dozvole koja se traži po službenoj ili eks oficio dužnosti. Istim člankom, u članku 5. propisano je da predsjedatelj Vijeća ministara i svi ministri kao i zamjenici ministara u Vijeću ministara vlastoručno potpisuju izjavu o upoznavanju sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka i drugim odgovarajućim propisima kojima se uređuje sigurnost tajnih podataka i preuzimaju obveze postupanja tajnim podacima u skladu sa Zakonom o zašititi tajnih podataka i drugim propisima koji reguliraju ovu oblast. Sve daljnje aktivnosti i eventualne potrebe za proširenim sigurnosnim provjerama, a pretpostavila sam da se Vaše pitanje odnosi na to, za stupanj tajnosti i vrlo tajno, obavljaju institucije u skladu sa svojim odlukama o listi radnih mjesta i dužnosti koji će biti predmet sigurnosnog provjeranja u skladu sa pravilima za izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima. Što se tiče svega onoga što se odnosi na sigurnosne, na provjere istinitosti informacija, a koje su predhodile Odluci o imenovanju ministara, zamjenika ministara, naravno i predsjedavajućeg, su odrađene u skladu sa Zakonom o Vijeću ministara i taj posao je odrađen u skladu sa Ustavom i sa Zakonom o Vijeću ministara i sa provjerama koje traže nadležne institucije u skladu sa navedenim zakonima. Hvala vam ljepo.

Hvala. Da li želite komentar na odgovor?

Komentar, zastupnik Milan Dunović.

Hvala uvažena predsjedavajuća na odgovoru. Moram reći da nisam zadovoljan odgovorom, da tražim u pisanoj formi odgovor, a reći ću i zašto. Vi meni zapravo niste odgovorili na moje postavljeno pitanje, jer je moje pitanje glasilo – Da li su prije imenovanja, što Zakon o zaštiti tajnih podataka u članu 5. stav (1) pod k) propisuje, da se obave sigurnosne provjere za stepen tajno i vrlo tajno prije imenovanja. Vi ste naveli ko ima pravo, a to su članovi Vijeća ministara za pristup podacima interno i povjerljivo. Međutim, to uopšte nije moje pitanje, moje pitanje je tajno i vrlo tajno i obaveza zakonska da se ta provjera uradi prije imenovanja. Ja iz Vašeg odgovora mogu samo zaključiti da ta provjera nije urađena u skladu sa zakonom. I uzgred, samo napominjem da ću ja u skladu sa Poslovnikom ovo pitanje dostaviti i Uredu visokog predstavnika da se i on očituje o tome. Hvala vam. I svakako u pisanoj formi želim odgovor.

Hvala. Idemo dalje, riječ dajem uvaženoj zastupnici Aidi Baručiji. Izvolite.