4. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

4. 2. 2020

Stenogram

Uvažene dame i gospodo, zastupnice i zastupnici, uvaženi predsjedavajući Vijeća ministara, uvaženi članovi Vijeća ministara, poštovani gosti, uvaženi predstavnici medija, otvaram 4. sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, himna Bosne i Hercegovine. Još jednom srdačno pozdravljam sve prisutne zastupnice, zastupnike i uvažene goste. Odsustvo sa sjednice opravdao zastupnik Mirsad Kukić, a zastupnica Đapo je najavila malo kašnjenje, pa će se priključiti radu sjednice. Na sjednici je trenutno prisutno 37 zastupnika i konstatiram da sjednica ima kvorum za rad i odlučivanje. Kao što vam je i naznačeno u pozivu za sjednicu, a u skladu s članom 167. Poslovnika na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, zastupnicima će biti omogućeno postavljanje zastupničkih pitanja u usmenoj formi. U skladu s članom 168. Poslovnika najave za postavljanje zastupničkih pitanja u usmenoj formi dostavili su sledeći zastupnici: Dragan Mektić predsjedavajućem Vijeća ministara BiH, Mirko Šarović ministru odbrane Bosne i Hercegovine, Šemsudin Mehmedović predsjedavajućem Vijeća ministara BiH, Damir Arnaut ministrici vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Snježana Novaković-Bursać predsjedavajućem Vijeća ministara BiH, Jasmin Emrić ministru komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Nermin Nikšić predsjedavajućem Vijeća ministara BiH i Saša Magazinović ministru finansija i trezora Bosne i Hercegovine. Ove najave su u skladu s članom 168. stav (2) Poslovnika dostavljene predsjedavajućem Vijeća ministara BiH i onom članu Vijeća ministara na koga se pitanje odnosi. Još jednom želim podsjetiti da je osiguran i direktan TV prijenos ovoga dijela sjednice u skladu sa članom 167. stav (1) Poslovnika. Sada možemo početi s postavljanjem usmenih zastupničkih pitanja i davanjem odgovora. Riječ dajem uvaženom zastupniku Draganu Mektiću. Izvolite.

Hvala predsjedavajući, pozdravljam kolege i kolegice, uvažene goste. Ja imam jedno poslaničko pitanje koje ću uputiti predsjedavajućem Savjeta ministara, a ono glasi: Gospodine Tegeltija, i Vi i visoki funkcioneri Vaše partije, od Milorada Dodika pa nadalje, optuživali ste nas iz SDS-a i PDP-a da podržavamo ANP, jer smo ga kao trebali staviti na dnevni red sjednice Savjeta ministara, oboriti ANP na sjednici Savjeta ministara i završiti tu priču zasvagda jel' postoji Deklaracija Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti. Pošto je ANP i dalje, vidimo, živ, dakle samo što je prominuto ime, sad više nije ANP sad je Program reformi, međutim ja sam imao priliku dok sam bio u Savjetu ministara vidjeti prvobitni onaj ANP, ovaj što se tiče novi Program reformi, ja sam ga prošli put podijelio ovdje poslanicima preveden, da kažem tako mnogo konkretniji, jasniji, precizniji i zahtjevniji i na desetak mjesta se pominju da je te reforme potrebno izvršiti radi euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine. Pa pitam, pošto je ANP i dalje živ u Savjetu ministara – kaćete ga staviti na sjednicu Savjeta ministara i kao takvog oboriti na toj sjednici? I samo me interesuje još, mogu li još jedno pitanje koje nisam najavio, a imam ga u pismenom obliku ovdje?

Ne može sada, morate najaviti, imamo redoslijed postavljanja pitanja. Odgovor na Vaše pitanje predsjedavajući Vijeća ministara BiH. Izvolite.

Zoran Tegeltija

Gospodine predsjedavajući, članovi radnog predsjedništva, dame i gospodo poslanici, uvaženi gosti, predstavnici medija. Pitanje vezano za ANP, ja nikada nisam komentarisao šta treba da radi Savjet ministara, šta da stavlja na dnevni red, a šta ne, tako nisam komentarisao šta treba da radi sa ANP-om. Što se tiče dokumenta, koji se tako zove ANP, u spisku od nekih 450 aktivnih predmeta koji su se našli u Sekretarijatu Savjeta ministara kada je izabran Savjet ministara, našao se i taj dokument. Savjet ministara je donio odluku da se svi ti, o tome obavijeste resorna ministarstva i predlagači dokumenata i da se sami izjasne šta žele da rade sa tim dokumentima. Većina ministarstava je, ministarstava, odnosno resorni ministara svojom su odlukom opredeljivali šta će uraditi sa tim dokumentima, dio dokumenata su povukli iz procedure, dio su zadržali i Savjet ministara o njima raspravlja i odlučuje. Kada je u pitanju jedan dio dokumenata, između ostalih i ANP, predlagač se nije izjasnio, Savjet ministara na svojoj sjednici, 2. sjednici, donio je zaključak u kome je zaključio da svi predmeti koji se nalaze u Sekretarijatu Savjeta ministara, a o kojima se nisu izjasnili predlagači, a koji su stariji od 01. novembra, 01. januara 2019. godine u toj formi neće biti razmatrani na sjednici Savjeta ministara. U skladu sa tim ANP više ne postoji u programu, ne postoji kao dokument u Savjetu ministara i o njemu nije moguće razgovarati i odlučivati. Hvala vam lijepo.

Hvala. Komentar na odgovor, gospodine Mektiću izvolite, minut.

Vidite, jako je bitno i jako je važno da se ova konfuzija oko ANP-a, odnosno Programa reformi završi na način da svi građani Bosne i Hercegovine znaju i samo jednu i potpunu istinu. Ja znam da se u Narodnoj skupštini Republike Srpske pojavio falsifikat tog dokumenta, falsifikat tog dokumenta koji je ponuđen poslanicima, koji je sadržavao 21 stranu, a prevod originalnog dokumenta na koji je, na kome se nalazi potpis sve trojice članova Predsjedništva je preko 50 strana. Dakle, a nezadovoljan .../govornik se upozorava na vrijeme/... sam odgovorom, time što komisija koja je radila i pripremala dokument ANP-a je komisija.../govornik se upozorava na vrijeme/... Savjeta ministara i kako je moguće da je se ANP nalazio, ne znam, devet ili deset puta na dnevnom redu prethodnog saziva, a .../govornik se upozorava na vrijeme/... sad se ne nalazi. Dakle, to je samo izbjegavanje, obmanjivanje i manipulacija građanima.

Hvala. Riječ dajem uvaženom zastupniku Mirku Šaroviću. Izvolite.

Uvaženi predsjedavajući, članovi Kolegija, kolege poslanici, gosti. Moje pitanje je slično koje je postavio gospodin Mektić, doduše na jedan drugačiji način, ali bilo je upućeno i trebalo bi da bude upućeno ministru odbrane Podžiću, koga ovdje ne vidim, ali vidim zamjenika i zbog toga bi ovaj odgovor tražio da dođe u pismenoj formi, jer vjerujem da bi na njega odgovor dao uvaženi ministar Podžić, a pitanje se odnosi na sledeće. Znači, na stranici NATO pakta neki dan je objavljeno da je Bosna i Hercegovina u programu MAP-a, tj. da je aktiviran Akcioni plan za članstvo u NATO i to na osnovu usvojenog Programa reforme odbrane Bosne i Hercegovine. Moje pitanje je, znači, da li to znači da je Program reformi prihvaćen kao ANP pod drugim nazivom, doduše pod drugim nazivom, koji su to, koje su to reforme koje će sprovoditi Ministarstvo odbrane po ovom pitanju i koliko će one koštati, te da li je tačno da je Programom reforme odbrane Bosne i Hercegovina Predsjedništvo BiH prihvatilo obavezu knjženja vojne imovine, znači perspektivne vojne imovine na nivo Bosne i Hercegovine? Zahvaljujem se, želio bi kao što sam rekao da dobijem pismeni odgovor na ovo pitanje.

Hvala. Uvaženi zastupnik Šarović traži i dobiće pismeni odgovor na ovo pitanje. Mi idemo dalje, riječ dajem uvaženo zastupniku Šemsudinu Mehmedoviću. Izvolite.

Hvala gospodo predsjedavajući. Dame i gospodo zastupnici, uvaženi članovi Vijeća ministara, gosti, sve vas pozdravljam. Moje pitanje se odnosi na predsjedavajućeg Vijeća ministara. Naime, u prošlom mandatu prije nekoliko godina na jedan vrlo dramatičan način usvoje je Zakon o akcizama Bosne i Hercegovine i od tada, od pravosnažnosti tog Zakona do danas prikupljena su ogromna sredstva po tom osnovu. Nadalje, Elektroprenos takođe prikuplja određena sredstva i naravno potrebna je formula za raspodjelu tih sredstava. S druge strane Uprava za indirektno oporezivanje svake godine prikupi 15 do 17% više sredstava nego prethodne godine. Zbog toga moje pitanje je upućeno predsjedavajućem Vijeća ministara, naime na prvom sastanku predsjedavajućeg Vijeća ministara sa entitetskim premijerima prema medijskim napisima postignut je dogovor o deblokadi značajnih sredstava. Stoga pitam – o kojim sredstvima je riječ, na koji način su raspoređena između entiteta i Distrikta Brčko, te u koje projekte su usmjerena ili je to samo za saniranje budžetskih rupa? Takođe javnost je očekivala bar informaciju kada će i jesu li deblokirana sredstva Elektroprenosa BiH kojim bi se potakla investiciona izgradnja infrastrukture Elektroprenosa, jer u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine stepen opterećenja mreže je dosegao čak 90% i kada će konačno započeti izgradnja velike transformatorske stanice TS 110/TS 5, jer su sve pripreme, pripremne radnje od strane lokalne zajednice urađene?