4. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovinе

Dom naroda

3. 6. 2024

Stenogram

Dame i gospodo delegati, uvaženi gosti srdačno vas pozdravljam i otvaram 4. hitnu sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Na sjednicu su pozvani naši redovni gosti predsjedavajući i članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajući i članovi Vijeća ministara BiH. Sjednici prisustvuje 15 delegata – 5 iz reda bošnjačkog naroda, 5 iz reda hrvatskog naroda, 5 iz reda srpskog naroda. Za četvrtu hitnu sjednicu predlažem sledeći Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika sa 3. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 2. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16), po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda, predlagač: delegat Kemal Ademović, broj: 02-02- 4-1030/24 od 23.05.2024. godine. Dobili ste dnevni red 4. hitne sjednice Doma naroda. Da li se neko javlja za riječ, ima li izmjena i dopuna dnevnog reda? Ukoliko nema.

Delegat Želimir Nešković.

Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani predsjedavajući, uvaženi članovi Kolegijuma, cijenjeni kolege delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, uvaženi gosti, zaposlenici Parlamentarne skupštine BiH. Dozvolite mi da kažem nekoliko riječi o samom dnevnom redu, a ne mogu da to ne uradim, jer smatram da današnja hitna sjednica nije sazvana na osnovu Poslovnika o radu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Zašto nije? U članu 124. Poslovnika o radu ovog visokog doma, koji se odnosi na hitni postupak, jasno se kaže u stavu (1) – Predlagač može u pisanoj formi zatražiti od Doma da prijedlog zakona visokog stepena hitnosti ili koji je formulisan na tako jednostavan način da se može usvojiti ili odbaciti u cjelini razmotri u jednom čitanju. Dakle, jasno se kaže da prijedlog zakona, a ne nekog drugog akta, znači hitnu proceduru ne može imati nijedan drugi akt osim zakona. Ova sjednica nije ni trebalo da se sazove, ali ako već hoćete da idete u pravcu izmjene Poslovnika o radu ja ne vidim nikakav problem u tom smislu i zašto to ne tražite na redovnoj sjednici, naravno redovnoj sjednici ovog Doma koja bi uslijedila poslije redovne 14. sjednice koja još nije završena. Ja moram da kažem još jednu stvar, jer smatram da ćete, da će se većina vas složiti. Danas bi trebalo da razgovaramo i raspravljamo na hitnoj sjednici Doma naroda, ali isto tako i na hitnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH o nelegalnoj odluci Centralne izborne komisije da Srpskoj demokratskoj stranci zabrani učešće na predstojećim lokalnim izborima. Pravo na odlučivanje da li će se jedna politička organizacija iz Republike Srpske naći na izborima ima pravo samo da odluči Vrhovni sud Republike Srpske. Članovi Centralne izborne komisije su udarili i na Ustav BiH i u njega ugrađenu Konvenciju o ljudskim pravima i takođe i na Aneks III Dejtonskog mirovnog sporazuma. Želim da vam skrenem pažnju da budete svjesni, danas je to učinjeno političkoj organizaciji iz koje ja dolazim, sutra to može biti bilo kome od vas. Član I, tačka 2) Ustava BiH glasi – BiH je demokratska država koja funkcioniše u skladu sa zakonom i na osnovu slobodinih i demokratskih izbora. Koji slobodni izbori? Znači, kakvi su to demokratski principi koji dozvoljavaju Centralnoj izbornoj komisiji i o kakvoj slobodi izbora govorimo ako je Srpskoj demokratskoj stranci, za koju je na prethodnim izvorima glasalo sto hiljada ljudi, zabranjeno učešće na predstojećim izborima? Ovim se oduzima aktivno biračko pravo građanima Republike Srpske, građanima koji glasaju za Srpsku demokratsku stranku. Član II, tačka 3) i Ustava BiH kaže i garantuje slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruživanja. Nama su slobode kada je u pitanju političko organizovanje uskraćene od strane CIK- a. Mi bismo danas trebali da razgovaramo o smjeni Centralne izborne komisije. Aneks III Dejtonskog mirovnog sporazuma garantuje fer i slobodne izbore.

Mi se lišavamo prava na učešću na izborima. Hvala vam.

Hvala delegatu Neškoviću. Obzirom da se niko dalje nije javio, nema izmjena i dopuna dnevni red je usvojen i o njemu se ne glasa u skladu sa članom 60. Poslovnika Doma naroda. Prelazimo na realizaciju dnevnog reda. Tačka jedan, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa 3. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Zatvaram raspravu. Glasamo o Zapisniku sa 3. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Molim vas da se izjasnite. Od ukupno 15 prisutnih – za je glasalo 14 i 1 suzdržan. Konstatujem da je usvojen Zapisnik sa 3. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Prelazimo na realizaciju tačke dva.

Kad budemo govorili sada o hitnosti možete ponovo diskutovati, ja ću Vam odgovoriti. Prelazimo na realizaciju tačke dva, Ad. 2. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16), po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda, predlagač: delegat Kemal Ademović, broj: 02-02- 4-1030/24 od 23.05.2024. godine

Dobili ste Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda čiji je predlagač moja malenkost. Molim prvog zamjenika da.