15. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

11. 1. 2021
objavljeni podaci: 11. 1. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića kojom PD PS BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o nadzoru nad tržištem BiH, radi njegovog usklađivanja s pravnom tečevinom EU, odnosno Uredbom br. 765/2008 Evropskog parlamenta i Vijeća od 9.7.2008, kojom se utvrđuju zahtjevi za akreditiranje i nadzor nad tržištem koji se odnose na stavljanje na tržište različitih proizvoda, br.: 01-50-1- 2168/20 od 5.11.2020. - Prvi krug