14. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

9. 12. 2020
objavljeni podaci: 9. 12. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića kojom PD PS BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i uputi u parlamentarnu proceduru lex specialis Prijedlog zakona o sprečavanju nezakonitog govora mržnje na internetu, koji će biti usklađen sa sudskom praksom ESLJP, preporukama i konvencijama VE, pravnom tečevinom i praksom EU, br.: 01-50-1-2167/20 od 5.11.2020.