14. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

9. 12. 2020
objavljeni podaci: 9. 12. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu i Amandmana 7. na Ugovor o finansiranju od 27.2.2006. između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW) i BiH, koju predstavlja Vijeće ministara BiH (primalac), u iznosu od 5.000.000,00 EUR za projekat Ublažavanje uticaja COVID-19 na mikro, mala i srednja preduzeća putem EFBH, potpisan 27. i 29.10.2020. u Sarajevu i Frankfurtu na Majni, br.: 01,02-21-1-2332/20 od 3.12.2020.