12. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

15. 9. 2020
objavljeni podaci: 15. 9. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Saše Magazinovića koja glasi: Na osnovu čl. 8. Poslovnika PD PS BiH podnosim poslaničku inicijativu kojom se zadužuje Kolegij PD PS BiH da, u saradnji s Vijećem ministara BiH, za narednu sjednicu PD PS BiH pripremi materijal i prisustvo nadležnih članova Vijeća ministara BiH, kako bi PD dobio relevantnu informaciju, a onda i raspravljao o Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU s posebnim akcentom na realizaciju 14 ključnih prioriteta iz ovog dokumenta, br.: 01-50-1-1704/20 od 25.8.2020.