6. hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

28. 8. 2023

Stenogram

Uvažene dame i gospodo zastupnici, poštovani gosti, svi nazočni otvaram 6. žurnu sjednicu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Molim vas da pozdravite himnu Bosne i Hercegovine. Srdačno pozdravljam sve nazočne zastupnike, sve nazočne ministre u Vijeću ministara, zamjenike ministara i sve ostale prisutne. Sjednici je nazočno 40 zastupnika, imamo kvorum za rad i odlučivanje. Šesta žurna sjednica Doma sazvana je u skladu sa člankom 68. Poslovnika, s tri točke dnevnog reda, kao što vam je naznačeno u pozivu. Konstatiram da 6. žurna sjednica Doma ima sljedeći Dnevni red 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, predlagatelj: Vijeće ministara BiH (P.Z.E.I.), sa zahtjevom za razmatranje Prijedloga zakona po žurnom postupku, u skladu sa člankom 133. Poslovnika, zakon broj: 01,02-02-1-1853/23 od 24.08.2023. godine; 2. Prijedlog zakona o organizaciji tržišta vina u Bosni i Hercegovini, predlagatelj: Vijeće ministara BiH (P.Z.E.I.), sa zahtjevom za razmatranje Prijedloga zakona po žurnom postupku, u skladu sa člankom 133. Poslovnika, zakon broj: 01,02-02-1-1862/23 od 25.08.2023. godine; 3. Prijedlog rezolucije o sprječavanju svih oblika nasilja nad ženama i uznemiravanja žena u Bosni i Hercegovini, predlagatelj: zastupnici Jasmin Imamović, Saša Magazinović, Ermina Salkičević-Dizdarević, Rejhana Dervišević i Albin Muslić, broj: 01-02-2- 1831/23 od 22.08.2023. godine Prelazimo na točku jedan, Ad. 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, predlagatelj: Vijeće ministara BiH (P.Z.E.I.), sa zahtjevom za razmatranje Prijedloga zakona po žurnom postupku, u skladu sa člankom 133. Poslovnika, zakon broj: 01,02-02-1-1853/23 od 24.08.2023. godine

Marinko Čavara

Zakonodavno-pravni sektor dostavio je Mišljenje. Otvaram raspravu o zahtjevu za hitni postupak. Izvolite. Jasmin Emrić povreda Poslovnika. Izvolite.

Zahvaljujem predsjedavajući. Srdačan pozdrav kolegicama i kolegama, uvaženim ministrima iz Vijeća ministara, prisutnim gostima i predstavnicima medija. Vi ste, predsjedavajući, naveli član 68. Poslovnika kao osnov za sazivanje hitne sjednice, ali ja želim da znam tko je ustvari sazivač ove hitne sjednice, po kojem zahtjevu je sazvana ova hitna sjednica, je li to zahtjev pet, najmanje pet zastupnika ili je to zahtjev većine članova Kolegija? Ja nisam dobio pisane zahtjeve, pa ne znam tko je došao na ideju da se na ovakav način sazove hitna sjednica. Podsjećanja radi, sjednica je sazvana 25.08. za danas i vi ste na dnevni red stavili dva veoma složena zakona, veoma složeni zakoni da se razmatraju na hitnoj sjednici i još po hitnoj proceduri. Ja stvarno želim da znam tko je došao na tu ideju da na takav način omalovažava ovaj Dom i nas zastupnike, a tko se usudio da nas ponizi na način da nam nametne nešto zašto mi nismo spremni da o tome raspravljamo. Kako ja mogu biti spreman za današnju hitnu sjednicu, pa pogledajte ovog materijala koji ste nam dostavili da za vikend ovo proučimo, dva veoma složena zakona, izmjene i dopune Zakona o strancima koji ima, čini mi se, 69 članova, a osnovni zakon koji je na snazi ima ukupno 146 članova, čini mi se. Više od pola Zakona mi mijenjamo o strancima na način da ja uopće ne mogu sudjelovati u raspravi, ne mogu se pripremiti, ne mogu pročitati to. Isto tako Zakon o usklađivanju tržišta vina, tko je došao na tu ideju da baš danas na hitnu sjednicu taj zakon mora biti hitan, čiji je to zahtjev, kakva je to trgovina? Je li to ono vraćanje za glasove i imenovanje ministra, pa sad evo mi vama vraćamo Zakon o vinu. Zanima me da znamo o čemu se ovdje radi. Ja pozdravljam spremnost koalicije da radi, da dostavlja zakone, ali dajte to radite u skladu s Poslovnikom. I ja sam spreman i pozivam da mi radimo u kontinuitetu bez prestanka, konstantno, ali u skladu s Poslovnikom da se mi možemo pripremiti, da mi možemo sudjelovati kvalitetno u raspravi na ove zakone. Pa ja vas pitam, evo gospodo iz koalicije, Trojka, SNSD, HDZ, tko je od vas zastupnika pročitao ovih 400 stranica A4 teksta, tko je to pročitao? Tko zna šta je u ovim stranicama teksta

Marinko Čavara

Vrijeme kolega Emriću, isteklo Vam je dovoljno vrijeme.

za ova tri dana? Stoga ja smatram da nisu ispunjeni uslovi da se ove dvije tačke danas uopće raspravljaju. A isto tako ova Rezolucija je mogla biti i na prošloj sjednici, redovnoj sjednici iz razloga što je i prije prošle redovne sjednice i kandidirana, tako da ja mislim da je ovo sve jedna farsa, formalnost i besmislica. Hvala.

Gospodine Emrić, molim Vas, poštujte ubuduće predviđeno vrijeme Poslovnikom za naše diskusije iz oblasti za koju ste se javili. Vama ću odma odgovoriti, znači članak 68. Poslovnika kaže – da se iznimno od odredba članka 67. ovog Poslovnika iz opravdanih razloga, ovaj put je to evropski put BiH, na zahtjev najmanje pet zastupnika ili na zahtjev najmanje dva člana Kolegija. Ovaj put nije bio zahtjev pet zastupnika nego Kolegi kompletan se usuglasio da je evropski put BiH izuzetno važan. I ostalo ne vidim u čemu je povrijeđen Poslovnik. Znači, ništa se to, od toga ne dostavlja vama, nego predsjedavajućem Zastupničkog doma, tako da vi nećete ni ubuduće dobiti zahtjeve ni pet zastupnika, ni dva člana Kolegija, nego će dobiti predsjedavajući Doma ko to bude u tom trenutku. Prema tome, svi poslovnički uvjeti su ispunjeni. Za poslovničku se javio, povredu Poslovnika uvaženi zastupnik Milan Dunović. Izvolite.

Hvala predsjedavajući. Pozdravljam sve prisutne i moram reći da se referišem upravo na član koji ste Vi, predsjedavajući, spomenuli, Vi ste se pozvali na član 133. Poslovnika, a u tom članu između ostalog je napisano da predlagač može, a to je Vijeće ministara, u pisanoj fomi zatražiti od Doma da prijedlog zakona visokog stepena hitnosti ili koji je formuliran na tako jednostavan način da se može usvojiti ili odbaciti u potpunosti razmatra u jednom čitanju, to je sve u članu koji definiše hitni postupak. Ja ne vidim da je evropski put BiH hitan na način da mi zakone koje dobijemo u petak razmatramo u ponedjeljak i da put BiH bude takav da mi usvajamo ili odbacujemo zakone koje fizički nije moguće pročitati, analizirati, posavjetovati se i napraviti ih u najboljoj mogućoj formi. Znači da smo mi kao zastupnici dovedeni u poziciju da danas možemo bez analiza, savjetovanja, eventualno samo na osnovu brzog čitanja, ono sa preskakanjima poglavlja, da se izjasnimo o ovim zakonima. Ako je to hitnost procedura koje će parlamentarna većina opravdavati na ovaj način ko je sazvao sjednicu, napisalo je Vijeće ministara da je neophodna hitna procedura itd. onda je možda bolje da uopšte ne dostavljate materijal nikako. Samo da kažete taj zakon ko je za, ko je protiv, nema potrebe da čitamo, jer nam ne ostavljate ni prostor da pročitamo. U međuvremenu stigle su primjedbe na Zakon o strancima, pa je tim više hitnost procedure neopravdana, mi u Klubu DF-a apsolutno nećemo podržati hitnost procedure, a te primjedbe smo dobili, odnosno dobili članovi jedne od komisija pola sata prije početka sjednice. Znači, zastupnici nisu u mogućnosti ni da primjedbe pročitaju, a primjedbe dolaze iz međunarodne zajednice od Ujedinjenih nacija u BiH, UNHCR-a i IOM-a, pa me zanima kako ćete se očitovati i po pitanju tih primjedbi kada govorimo o hitnosti ove procedure. Hvala.

Konstatiram da Poslovnik nije prekršen, Kolegij Zastupničkog doma je odlučio da su opravdani razlozi evropski put. S druge strane od dana dostave, a to je elektronskim putem, znači, dostavljeno nakon promjene Poslovnika, svaki zastupnik je imao, znači, tri dana na raspolaganju da pročita dva zakona koji se tiču evropskog puta i ako 38 zastupnika koji su profesionalci i četiri koji primaju razlike, razliku plaće za rad u ovom Domu nije dovoljno zbog evropskog puta BiH onda to treba odgovoriti na drugi način. Povreda Poslovnika zastupnik Zlatan Begić. Izvolite.

Dame i gospodo zastupnice i zastupnici, poštovani predstavnici medija, poštovani predstavnici administrativno-tehničkih službi Parlamentarne skupštine i Vijeća ministara sve vas lijepo pozdravljam. Dakle, procedure postoje da bi se osigurala pravna sigurnost i da bi svako od nas znao zauzeti stav, analizirati dati tekst. U pitanju su vrlo složeni pravni dokumenti, dovoljno je, dakle, izvinjavam se trebao sam reći koji član od 104. pa nadalje koji se tiče redovnog zakonodavnog postupka, znači član 67. i kao i svi članovi koji se odnose na prava i dužnosti zastupnika. Dakle, mi se moramo upoznati sa sadržajem zakona, da ne bude sutra kao poslije Zakona o prebivalištu nije se razmišljalo, ili nije se znalio, ili nije se ni pročitalo. Izvinite, ja vama ne vjerujem, to su zakoni koji dolaze iz kabineta ministara SNSD-a, HDZ-a, Trojke i ja tim ljudima ne vjerujem. Ja, znači, nakon zvaničnog usvajanja treba da se i nikad u životu ni kao čovjek, ni kao pravnik ne bi mi palo na pamet ni u kulturnoumjetničkom duštvu, bez obzira, ovaj, ne pada mi na pamet da podcjenjujem bilo koji vid organizovanja, ali ni u mjesnoj zajednici, ni u kulturnoumjetničkom duštvu ne bi mi palo na pamet da dignem ruku za pravni akt koji poizvodi pravne posljedice, a da ga nisam dobro analizirao. Pogotovo svi vi ovdje znate dovoljno je da izbrišete zarez, da dodate tačku, da umjesto „i“ stavite „ili“ i da se mijenja kompletan smisao pravne norme. Dakle, ja vama ne vjerujem, ne vjerujete ni vi meni, al' mi nismo ovdje da bismo jedni drugima vjerovali, mi da vjerujemo jedni drugima svi bismo ovdje bili većina, odnosno bili bi jednoglasni u svemu. Mi smo ovdje da radimo svoj posao profesionalno, onako kako to dolikuje ovoj funkciji u skladu sa odredbama Poslovnika i u tom smislu smatram da je došlo do povrede Poslovnika i da na ovaj način naprosto nije moguće raditi. A evo da se malo i našalim, da organizujemo ovdje komisiju da malo propita sve zastupnike, evo većine, pretpostavimo da su oni možda imali taj tekst, evo da se kladimo da niko nije to kako treba analizirao, jer naprosto za to nije bilo vremena. Zato su propisani rokovi, zato su propisane procedure da bi izabrani zastupnici mogli u skladu sa Ustavom i po svom najboljem znanju zastupati interese građana, a pogotovo imajući u vidu koliko je teško promijeniti jednom doneseni zakon s obzirom na sve komplikovane procedure odlučivanj i u tom smislu smatram da je, dakle, Poslovnik prekršen i da se naprosto nama ovdje nije omogućilo da radimo u skladu s Poslovnikom i u najboljem interesu građana da pomno analiziramo pravni akt, pravne akte koji proizvode pravne posljedice i koje je gotovo nemoguće promijeniti kada se jednom usvoje. More je takvih akata, evo imate Zakon o prebivalištu, ponavljam, da ne bi sutra bilo opet nije se razmišljalo, nije se pročitalo itd. Hvala ….

Vrijeme gospodine Begić, prekršili ste. Molim vas posebno vi koji se javite za povredu Poslovnika, onda vi povrjeđujete Poslovnik govorite puno duže nego što je predviđeno vrijeme u Poslovniku za ono što ste se prijavili i to je nekorektno. Naveli ste članke Poslovnika koji se uopće nisu relevantni za ovu sjednicu tako da konstatiram da Poslovnik uopće nije prekršen. Za diskusiju se, za raspravu se javio uvaženi zastupnik Mladen Bosić. Izvolite.