4. hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

5. 12. 2019
objavljeni podaci: 5. 12. 2019

Glasanje

Prihvaćen

Imenovanje ělanova stalnih komisija Predstavniěkog doma a. Ustavnopravne komisije, b. Komisije za vanjske poslove, c. Komisije za vanjsku trgovinu i carine, Taěka dnevnog reda d. Komisije za finansije i budžet, e. Komisije za saobraęaj i komunikacije, f. Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Glasanje o Prijedlogu odluke o imenovanju ělanova stalnih komisija Predstavniěkog doma Parlamentarne skupĀtine BiH sa izmjenom u Komisiji za ostvarivanje ravnopravnosti spolova - Prvi krug