3. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

16. 1. 2020
objavljeni podaci: 16. 1. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Saše Magazinovića koja glasi: „U skladu s članom 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 79/14, 81/15, 97/15), podnosim poslaničku inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da u roku od 30 dana donese dopunu Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine, na način da se propiše jasno označavanje službenih vozila naljepnicom ili na drugi odgovarajući način, kako bi učesnicima u saobraćaju, kao i građanima, bilo jasno vidljivo da se radi o službenom vozilu i kojoj instituciji pripada, a sve u svrhu sprečavanja zloupotreba korištenja.”, broj: 01-50-1-2011/19 od 19. 11. 2019; Usvajanju inicijative - Prvi krug