22. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

7. 7. 2021
objavljeni podaci: 7. 7. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Darijane Filipović i Predraga Kožula kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH da preduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi osigurali do kraja 2021. pristupanje Bosne i Hercegovine u Međunarodno vijeće za maslinovo ulje – IOC. Zadužuju se navedena ministarstva da, svako iz svoje nadležnosti, podnesu izvještaj Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH u roku od 60 dana od usvajanja inicijative, broj: 01-50-1- 1183/21 od 9. 6. 2021; Poslaničkoj inicijativi - Prvi krug