4. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

4. 2. 2020
objavljeni podaci: 4. 2. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosim poslaničku inicijativu kojom se zadužuje Ministarstvo pravde BiH da najkasnije u roku od 30 dana od dana usvajanja ovе inicijative izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, nа način da se u njega uvrsti odredba koja bi propisivala rok u kojem je potrebno okončati istragu u disciplinskom postupku, s tim da taj rok ne bude duži od šest mjeseci“, broj: 01-50-1-1464/19 od 9. 8. 2019 Usvajanju Inicijative - Prvi krug