8. hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

15. 7. 2020
objavljeni podaci: 15. 7. 2020

Stenogram

Molim narodne poslanike da zauzmu mjesta. Dame i gospodo, možete li zauzeti mjesta da počnemo sa radom. Otvaram 8. hitnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koja počinje himnom. Dame i gospodo sa današnje sjednice odsustvo su pravdali narodni poslanici: Ljubica Miljanović, Jakov Galić, Nenad Nešić, Nikola Lovrinović i Predrag Kojović. I pored toga imamo 34 prisutna, dakle, ne samo kvorum, nego i mogućnost rada i odlučivanja. Osma hitna sjednica Doma sazvana je u skladu sa članom 68. Poslovnika, sa dvije tačke dnevnog reda o kojima je Kolegij Doma kao komisija obavio usaglašavanje. Konstatujem da 8. hitna sjednica Doma ima sljedeći dnevni red. Ni počeli nismo, a dvije povrede Poslovnika. Izvolite gospodina Magazinoviću, povreda Poslovnika.
Nemam ja primjedbi na ovaj dio gdje ste Vi krenuli, ali po našem Poslovniku predviđeno je kako sjednica počinje i Vi to na jedan vrlo lijep način vodite, dakle odsluša se himna. Međutim, meni je malo uvrjedljivo to da gledam kolegu Stevandića kako ne može izdržati tih dva ili koliko minuta nego kuca na telefon i to je, to je stvarno to su elementi kućnog odgoja više nego odnosa prema toj himni. A mi imamo usvojen i Etički kodeks međusobnog poštovanja, poštovanja Poslovnika itd. i zakasnili smo mi ovdje da bilo koga vaspitavamo na ovaj način, kako sam rekao, u smislu kućnog odgoja, ali možemo i imamo alate da upozorimo ljude da se moraju ponašati u okvirima kućnog reda u ovoj kući dok se u njoj nalaze. I ja bih Vas zamolio da, vjerujem ja da Vi niste obratili pažnju, ali ja sam gledao, dakle, od prve do posljednje minute, dakle, to je nikakvo poštovanje prema trenutku, sjednici i svima nama za razliku od svih ostalih kolega, pa i članova Vijeća ministara koji to dostojanstveno urade, bez obzira kakav imaju lični odnos prema tome.
Povreda Poslovnika gospodin Damir Arnaut.
Hvala predsjedavajući. Član 85. Poslovnika nalaže da Kolegij kad se ne usvoji zakon, ovaj, u prvom krugu obavi konsultacije u roku od tri dana. Sjednica je bila 09.07. a akt koji nam je ovdje dostupan nosi datum 14.07. dakle, punih pet dana nakon što nije postignuta saglasnost u prvom krugu. I sad mene interesuje kada ste vas troje tačno obavili konsultacije, nisu moguće telefonske, jer kaže Poslovnik da ste se obavezni sastati kao komisija u roku od tri dana i potpuno je legitimno pitanje, dakle, tražim tačan odgovor – kada su se članovi Kolegija sastali kao komisija, koji je to dan, sat i mjesto tog sastanka? Ili da zaključim, da s ozbirom da nosi datum 14.07. da ste vi ustvari samo čekali instrukcije stranačkih šefova da se izjasnite o ovom pitanju. Hvala.
Hvala Vama. Evo odgovora na ovo pitanje, koje je postavio gospodin Arnaut. Kolegij je odmah, odmah se sastao poslije sjednice, dakle u, odmah nakon što je završena sjednica i ovo sve što imamo je posljedica tog sastanka Kolegija. Ovo o čemu je govorio gospodin Magazinović, je djelimično dotiče Poslovnik. Mislim da sam pravovremeno upozorio i na to da sjednu i nisu samo oni koji ste Vi vidjeli, takvih je još jedan broj poslanika je šetao, trebaju se svi pridržavati ne samo Poslovnika, nego i jednog opšteg reda i ja mislim da to poslanici uglavnom i rade, ali nekad se desi i obrnuto. Gospodin Arnaut ponovo povreda Poslovnika. Izvolite.
Hvala. Dakle, činjenica je da akt nosi datum 14.07. ali ako sam Vas dobro shvatio, znači, Kolegij se sastao nakon sjednice sva tri člana prošli četvrtak, odmah nakon sjednice, tako ste rekli. Hvala.
Ispravka krivog navoda, gospodin Stevandić.
Marin Vukoja
Povreda Poslovnika.
Da, povreda Poslovnika, gospodin Stevandić i ispravka krivog navoda.
Pa evo nemam pojma, kolegam smeta kad ja ne budem na himni ili kad zakasnim, onda do Vas, kolega Helez, hvali kako ja to ponosno slušam. Naravno, da ako ja smatram da mi je nešto bitno da ću ja pogledati na telefon i ne pada mi na pamet da dozvolim da mi Vi određujete kako ću se ja ponašati na bilo kojoj himni i nema toga u Poslovniku, ni u kulturi, ni u bontonu da Saša Magazinović određuje šta je poštovanje, a šta je nepoštovanje. Više puta sam, ovaj, imao priliku da slušam te nesuvisle upadice i smatram da je to neprijatno, znači ja ću se uvijek obazirati na telefon ... jer radim odgovoran posao i imam na to pravo, a Vi mi nećete određivati ni na koji način ću sjediti, ni stajati, ni upotrebljavati svoj telefon. To je toliko glupo i toliko zadire u neke stvari koje su potpuno privatne, a Vaše privatne percepcije su Vaša privatna stvar i ne možete ih iznositi kao neko nacionalno načelo ili kao načelo bontona i kulture ovdje.
Je li imate i ispravku krivog navoda, gospodine Stevandiću ili ste sve već rekli?
Dobro, isključite se. Gospodin Saša Magazinović, ispravka krivog navoda.
Gospodine Stevandiću, da ja mislim da Vi možete razumjeti ovo o čemu ja pričam, ja bi se obratio Vama, ali pošto sad, logično, evo to ste i demonstrirali, Vi to ne razumijete i ne možete, jednostavno nemate taj kapacitet da razumijete ono o čemu ja govorim, ja sam se obratio predsjedavajućem. I predsjedavajući je na odgovarajući način se tome, na to osvrnuo i ja, što se mene tiče to je završeno, ja nemam namjeru s Vama polemizirati.
Hvala. Nastavljamo sa radom. Konstatujem da je ovo 8. hitna sjednica i ima sljedeći Dnevni red 1. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (predlagač: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine), broj: 01-02-1-1266/20 od 10.07.2020. (zakon u prvom čitanju); 2. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika: Aide Baručije, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković Lepić i Damira Arnauta povodom rasprave o Prijedlogu zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, koji glasi: „Zadužuje se Savjet ministara BiH da sve ranije usvojene odluke u 2020. godini o novom zapošljavanju stavi van snage te da se svako novo zapošljavanje vrši samo u slučaju da je to neophodno za funkcionisanje institucije koja podnosi obrazložen i potkrijepljen zahtjev Savjetu ministara BiH“, broj: 01-50-1-1402-7/20 od 10.07.2020. godine. Prelazimo na tačku jedan, Ad. 1. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (predlagač: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine), broj: 01-02-1-1266/20 od 10.07.2020. (zakon u prvom čitanju)
Nakon što na 7. hitnoj sjednici Doma, održanoj 09. ovog mjeseca, nije bilo potrebne entitetske većine u prvom krugu glasanja, Kolegij Doma kao komisija obavio je usaglašavanje o Prijedlogu zakona o Budžetu institucija BiH u prvom čitanju. Kolegij nije postigao saglasnost, rasprava je okončana, ostaje da se izjasnimo u drugom krugu glasanja o Prijedlogu zakona u prvom čitanju. Tačka dva, Ad. 2. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika: Aide Baručije, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković Lepić i Damira Arnauta povodom rasprave o Prijedlogu zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, koji glasi: „Zadužuje se Savjet ministara BiH da sve ranije usvojene odluke u 2020. godini o novom zapošljavanju stavi van snage te da se svako novo zapošljavanje vrši samo u slučaju da je to neophodno za funkcionisanje institucije koja podnosi obrazložen i potkrijepljen zahtjev Savjetu ministara BiH“, broj: 01-50-1-1402-7/20 od 10.07.2020. godine.
Nakon što na 7. sjednici, održanoj 09. ovog mjeseca, ove godine, nije bilo potrebne entitetske većine u prvom krugu glasanja, Kolegijum Doma kao komisija obavio je naknadno usaglašavanje o prijedlogu zaključka poslanika. Kolegijum nije postigao saglasnost, rasprava je okončana, ostaje da se izjasnimo u drugom krugu glasanja o prijedlogu zaključka. Budući da je rasprava okončana prelazimo na glasanje. Tačka 1. – Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (predlagač: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine), broj: 01-02-1-1266/20 od 10.07.2020. (zakon u prvom čitanju). Glasamo u drugom krugu o Prijedlogu zakona u prvom čitanju. Izvolite. Ima opšta, ima entitetska većina – za 26, protiv 5, uzdržanih 5. Jesam li čuo neku primjedbu?
Evo uvažićemo to, ali vas podsjećam da smo prošli put znali po nekom glasanju četiri puta raditi, ne greškom tehnike nego greškom poslanika i to smo utvrdili. Molim vas da pazite na to. Ponovo glasamo. Rezultat je isti, ima opšta, ima entitetska većina – 26 za, 5 protiv, 5 uzdržanih. Konstatujem da je usvojen zakon u prvom čitanju, Prijedlog zakona. Tačka 2. – Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika: Aide Baručije, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković Lepić i Damira Arnauta povodom rasprave o Prijedlogu zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, koji glasi: „Zadužuje se Savjet ministara BiH da sve ranije usvojene odluke u 2020. godini o novom zapošljavanju stavi van snage te da se svako novo zapošljavanje vrši samo u slučaju da je to neophodno za funkcionisanje institucije koja podnosi obrazložen i potkrijepljen zahtjev Savjetu ministara BiH“, broj: 01-50-1-1402-7/20 od 10.07.2020. godine. Glasamo u drugom krugu o prijedlogu zaključka. Zaključak usvojen, ima opšta, ima entitetska većina – za 20, protiv 14, uzdržanih 2. Konstatujem da je usvojen zaključak. Budući da smo usvojili Prijedlog zakona u prvom čitanju u skladu sa ranijom odlukom Kolegija, određujem amandmansku fazu u narednih 60 minuta, po završetku ove sjednice. Po proteku ovog roka biće održane sjednice Komisije za finansije i budžet, koja će dostaviti izvještaj o Prijedlogu zakona i nakon toga biće održana 9. hitna sjednica na kojoj će se razmatrati Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH. Nakon što Komisija za finansije i budžet dostavi izvještaj 9. hitna sjednica moguće da se održi u 13:00 časova. Zaključujem 8. hitnu sjednicu. Hvala.