6. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

29. 7. 2020
objavljeni podaci: 29. 7. 2020

Riječi koje označavaju sjednicu

Sjednica je u toku.

Stenogram

Dame i gospodo delegati, uvaženi gosti, srdačno vas pozdravljam i otvaram 6. hitnu sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Želim samo da vas informišem da je naš Sekretarijat preuzeo sve neophodne aktivnosti kako bismo radili u skladu sa odlukama Kriznog štaba apropo glomalne pandemije, odnosno korona virusa koji nažalost svaki dan uzima svoj danak. Danas imamo, dakle, informaciju da je i ministar u Vladi Federacije gospodin Bukarević preminuo tako da, evo, u ime Kolegija saučešće porodici. Dakle, molim vas da poštujemo mjere Kriznog štaba. Sjednici prisustvuje, dakle, 14 delegata od 15, dakle – 5 iz reda bošnjačkog naroda, 4 iz reda hrvatskog naroda i 5 iz reda srpskog naroda. Dakle, imamo kvorum za rad i odlučivanje. Sjednici opravdano odsustvuje gospodin Čović iz razloga koji smo imali na prošloj hitnoj sjednici, dakle on je u kućnoj izlolaciji i u komunikaciji sam s njim i nadam se da će na narednoj sjednici biti, ne nadam se nego sam siguran da će na narednoj sjednici biti prisutan. Dakle, za 6. hitnu sjednicu predlažem sljedeći dnevni red: Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika sa 4. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 2. Usvajanje Zapisnika sa 5. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 3. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, broj: 01,02-2-1-1266,1/20, od 27.07.2020. godine; 4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Rumunije o međusobnoj zaštiti tajnih podataka, broj: 01,02-21-1-1310/20, od 01.07.2020. godine; 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dodatnog protokola br. 6 o trgovini uslugama iz Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006), broj: 01,02-21-1-1355/20, od 03.07.2020. godine; 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora iz Marakeša Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) za olakšanje pristupa objavljenim djelima slijepim, slabovidnim i licima koja se iz drugog razloga ne mogu koristiti štampom, broj: 01,02-21-1-1345/20, od 02.07.2020. godine; 7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Izmijenjene konvencije za satelitske komunikacije (EYTELSAT), broj: 01,02-21-1-1347/20, od 02.07.2020. godine. Ovo je usaglašeni dnevni red Kolegijuma Doma naroda. Želim samo jednu kratku napomenu, prošli put smo zadužili, dakle, Sekretarijat da pripremi izmjene Poslovnika za održavanje sjednica, onlajn sjednica u slučaju potrebe ukoliko dođe do zaoštravanja situacije, vjerujem da neće ali u slučaju da se potreba pojavi. Danas nismo na Kolegiju razmatrali ... gospodina Čovića, radi se, dakle, o izmjenama Poslovnika. I želim da vas obavijestim da ćemo na narednoj sjednici, koja će biti održana u zadnjoj sedmici avgusta, imati ove izmjene i koje će, nadam se, Dom podržati i usvojiti. Otvaram raspravu o dnevnom redu. Ne javlja se niko. Zaključujem raspravu. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa 4. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Ne javlja niko. Zaključujem raspravu. Dajte da se izjasnimo, dakle, Zapisnik sa 4. hitne sjednice. Dakle prisutno je 14 – za 13, protiv niko, uzdržan 1. Imamo opštu, imamo entitetsku većinu, dakle Federacija BiH – 9 za, niko protiv, niko uzdržan, Republika Srpska – 4 za, protiv niko, uzdržan 1. Konstatujem da je usvojen Zapisnik sa 4. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Prelazimo na tačku broj dva, Ad. 2. Usvajanje Zapisnika sa 5. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Otvaram raspravu. Ne javlja niko. Zaključujem raspravu. Dajte da se izjasnimo o Zapisniku sa 5. hitne sjednice. Prisutno je 14 – za 13, protiv niko, 1 uzdržan. Federacija BiH – 9 za, protiv niko, uzdržan niko, Republika Srpska – 4 za, protiv niko, 1 uzdržan. Dakle, imamo opštu i entitetsku većinu. Konstatujem da je usvojen Zapisnik sa 5. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Prelazimo na tačku tri, Ad. 3. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, broj: 01,02-2-1-1266,1/20, od 27.07.2020. godine
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na 5. hitnoj sjednici, održanoj 21.07.2020. godine, usvojio je Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu u drugom čitanju sa šest amandmana. Predstavnički dom je na 9. hitnoj sjednici, održanoj 15.07.2020. godine, usvojio Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu u drugom čitanju sa jednim amandmanom. Budući da je Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu usvojen u različitom tekstu u odnosu na Predstavnički dom Dom naroda je na 5. hitnoj sjednici, održanoj 21.07.2020. godine, u Zajedničku komisiju za usaglašavanje teksta Zakona iz Doma naroda imenovao delegate: Dušanku Majkić, Asima Sarajlića i Lidiju Bradaru. Zajednička komisija oba doma za usaglašavanje teksta Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu na sjednici, održanoj 27.07.2020. godine, konstatovala da je predmet usaglašavanja sedam amandmana i to jedan amandman usvojen na Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i šest amandmana usvojenih u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Zajednička komisija za usaglašavanje teksta Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu razmatrala je amandmane koji su predmet usaglašavanja, te je prihvatila amandmane usvojene na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH koji su bili predmet usaglašavanja. Na taj način Zajednička komisija je postigla sporazum o identičnom tekstu Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Zajednička komisija predlaže Domu naroda i Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH da usvoje Izvještaj i prihvate jedinstven tekst Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu sa amandmanima koje je Komisija usvojila. Predstavnički dom je na 10. hitnoj sjednici, održanoj 27.07.2020. godine usvojio Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Riječ dajem gospođi Dušanki Majkić koju je Zajednička komisija odredila za izvjestioca na sjednici Doma naroda, ako ima potrebe. Izvolite.
Poštovani predsjedavajući, poštovani članovi Savjeta ministara, koleginice i kolege. Tačno, završili smo jedan veliki posao i valjda je danas konačno kraj sve ove agonije vezane za Budžet. Dakle, koliko smo bili ili nismo bili u pravu vidi se po tome kako je Zakon prošao na Zajedničkoj komisiji. Dakle, usvojeno je ono što je Dom naroda jednoglasno usvojio na sjednici Doma naroda. Svih šest amandmana koji su predloženi su dobili prolaznost i odluka je donesena ... konsenzusom. Ako je to dobar znak da počinjemo da sarađujemo i da se dogovaramo o važnim pitanjima vezano za ovu zemlju onda je ovo prilika da danas završimo uspješno sjednicu i da to bude ubuduće vodilja kako bi trebali da sarađujemo i da se dogovaramo. Nadam se da nema ništa nejasno, da ponovimo samo ono što smo ponovili kao Dom naroda kada smo zadnji put usvajali ovaj Budžet. Hvala.
Zahvaljujem gospođi Majkić. Otvaram raspravu. Ko se javlja za riječ? Gospodin Zlatko Miletić. Izvolite.
Hvala lijepo predsjedavajući. Pozdravljam sve kolegice i kolege, pozdravljam predsjedavajućeg Vijeća ministara, ministre u Vijeću ministara, predstavnike institucija Bosne i Hercegovine koji su ovdje prisutni i novinare koji nas prate. Šta želim da kažem? Možda će ispasti da se ponavljam ali ne mogu opet da na to ne skrenem pažnju, pogotovo što sam jutros pogledao statističke podatke u Federaciji koji se odnose na pojedina ekonomska pitanja. I kada je u pitanju hotelijerstvo, ugostiteljstvo i da ne nabrajam sve oblasti, da je posao u četvrtom mjesecu u odnosu na treći pao u tim segmentima 85% u pojedinim tim djelatnostima. Hoću da kažem da se sa ovim stavom Komisijene slažem iako ću glasati za Budžet iz dva razloga. Mislim da prvo smo trebali imati dovoljno empatije prema građanima Unsko-sanskog, Tuzlanskog i Sarajevskog kantona kada je u pitanju migrantska kriza i da smo kad smo već prihvatili ove amandmane Kluba hrvatskog naroda da smo mogli ipak prihvatiti amandman koji se odnosi na rješavanje migrantske krize jer mislim da nam ništa ne bi falilo, a da bi na taj način ustvari pokazali želju da hoćemo sa tim problemom da se bavimo i da ga riješimo. Šta želim da istaknem? Mislim da smo, na određen način, usvajanjem ... amandmana ponizili, na određen način, članove Predsjedništva i da to nismo trebali uraditi. Mislim, i ponavljam, da je Budžet trebao biti koncipiran na potpuno novi način. I ja vas, prije svega članove jednog i drugog kolegija, molim, pošto ćemo to danas usvojiti, da vodite računa o tome kako ćemo trošiti taj novac, jer ako bude istina ovo da se eventualno trebaju nekakva dva audija kupiti, ne znam ni ja kome, mislim da je to sramno, degutantno, da u ovoj situaciji kada nam ljudi umiru malte ne od ove korone svaki dan mi kupujemo nekakva auta. Ako već to uradimo i kupimo auta, evo jedan je kolega dana napomenu, bilo bi dobro da vodimo računa o ekologiji pa makar neka kupe neka električna vozila da makar ne zagađujemo okolinu. Šta na kraju želim da kažem? I zaista iskreno, jer ja jako cijenim ministra Bevandu, ja znam da on to zna, da zna odlično da radi svoj posao, ako smo već to napravili ove godine ja vas molim zaista, pošto će ovo potrajati sigurno još duži vremenski period, najmanje godinu dana, ... vidim neki dan ministra Košarca, i bilo mi je, što kažu ljudi, srce ovoliko, prije sedam, deset dana, posjetio opštinu Sokolac, načelnika opštine, i vidim tamo neko poljoprivredno dobro, ljudi prave nekakvo mlijeko i očekuju pomoć od države, nebitno je li to Sokolac, je li nekakva turistička zajednica u Međugorju ili je neka druga firma da sad ovdje ne držim ja predavanje, znači umjesto da ti ljudi budu ponosni da im mi pružimo pomoć, pa dajte molim vas, evo da sljedeću godinu, ako to nismo uspjeli sad, da svi zajedno napravimo za narod. Ne u populističkom smislu, ne da mi budemo važni i popularni, već da ljudi osjete da suosjećamo sa njima, da pokažemo empatiju prema problemu migracije, empatiju prema ekonomskoj krizi, jer će nam propasti većina firmi u Federaciji, a ako hoćete i u Bosni i Hercegovini jer zaista ljudi prvo nemaju posla i ne znaju kako da prehrane članove svoje porodice. I mislim da o tome trebamo voditi računa da sljedeći budžet, zaista ga trebamo skresati, da krenemo od nas samih, uzmite i paušal, uzmite i 20, 30%. Ne znam ja kako će se to napraviti. Znači, ... nas sviju, ali da znamo da ta masa para će završiti upravo u Sokocu, da ćemo pomoći nekom poljoprivredniku ili nekom ko je u slučaju ... potrebe. I na kraju šta želim da kažem? Evo, nadam se i mislim da smo ovo predugo svakako vrijeme izgubili, da smo sve ovo mogli završiti na drugi način, mnogo brže i efikasnije, a glasat ću samo iz dva razloga. Prvi je razlog da profunkcioniraju institucije Bosne i Hercegovine, prije svega tu mislim na predsjedavajućeg i Vijeće ministara, jer drugačije i komotnije će se ponaštai kada imaju novac. I sljedeća stvar, mislim da su demokratski lokalni izbori koji se trebaju održati koncem ove godine vrlo važna i strateški važna stvar za Bosnu i Hercegovinu i da u tom, znači imajući samo ta dva razloga u vidu zato ću danas glasati za Prijedlog ovakvog Budžeta. Hvala vam lijepo.
Zahvaljujem kolegi Miletiću. Za riječ se javio kolega Asim Sarajlić. Izvolite.
Vrlo kratko gospodine predsjedavajući. Pozdravljam vas i sve kolegice i kolege i cijenjene goste. Kao što ste u uvodu kazali danas je preselio na bolji svijet Salko Bukvarević, jedan vrijedni član ukupnog bh društva, stoga, evo, na neki način i mi smo u tom ozračju pogođeni tim teškim gubitkom. I u duhu Vašeg uvoda i u duhu onoga što je kazala gospođa Majkić, dakle, vrlo smo težak put prošli oko ovog Budžeta, vrlo smo teške debate vodili i imali tu Komisiju na kojoj smo, evo, konsenzusom donijeli odluku da podržimo ono što smo mi na prošloj sjednici Doma naroda, kako gospođa Majkić kaže, jednoglasno usvojili. Dakle, nema idealnih rješenja, pogotovo u današnjem političkom momentu u Bosni i Hercegovini ali je ovo danas, ako Bog da, korak naprijed. Dakle, vidite s čim se susrećemo, jedan naš član, odnosno čovjek koji je u rukovodstvu ovoga Doma je u kućnoj izolaciji, obolio, društvo pati, mnogo uređenija društva pate danas, ovaj, borimo se s tim, borimo se sa migrantskom krizom, borimo se sa sveukupnom društvenom situacijom u Bosni i Hercegovini. To je ispočetka ove krize izgledalo da možemo mi to nositi danas i ovih dana kada su brojke intenzivnije, kad su smrtni slučajevi, da kažem ... u oba entiteta i u svim gradovima Bosne i Hercegovine već uzeli maha. Dakle, moramo, i ovo Vijeće ministara i ovaj Dom, preći preko nekih stvari i gledati širu sliku, dakle moramo se boriti protiv pandemije, moramo se baviti migrantskom krizom, ostalim životnim problemima o kojima je kolega Miletić govorio, pokušaj da se ekonomija izbori sa ovom krizom s kojom se cijeli svijet suočava i nema ni u praksi, ni u istoriji iskustava ovakvoga tipa. Dakle, imamo, evo, Budžet koji omogućava da se održe i lokalni izbori, imamo i političke dogovore i, evo, mogućnost da se nakon 12 godina održe izbori u Mostaru. Sve su to pozitivne strane onog svega o čemu smo mi raspravljali ovdje, o čemu smo, da kažem politički, lomili koplja. I eto danas, iako tužan zbog gubitka prijatelja, gospodina Bukvarevića i zbog svega onoga što se dešava danas u Bosni i Hercegovini ipak mislim da je ovo jedan kvalitetan i siguran korak naprijed za sve građane Bosne i Hercegovine. Hvala.
Zahvaljujem. Za riječ se javila kolegica Lidija Bradara. Izvolite. Pardon, pardon, Denis Bećirović, izvinjavam se. Izvolite.
Cijenjeni predsjedavajući. S obzirom da je evo ipak otvorena rasprava o manje, više poznatim stvarima ja neću ponavljati sve ono što sam u prošloj sedmici rekao tokom rasprave o ovom Budžetu. Mislim da u situaciji kakva jeste rješenja koja su ponuđena su jako loša rješenja. Poruke koje su poslane kao što je smanjenje budžeta za odbranu, kao što je smanjenje sredstava za poštivanje ljudskih prava, za saniranje ekonomske štete ili smanjenje sredstava za realizaciju Aneksa VII, nisu dobre poruke. Dakle, loša rješenja, loš budžet. Nije moralo biti ovako, amandmani koje je uložio HDZ su dodatno pogoršali ionako loš budžet. Ali vratit ću se na konstataciju sa prošle sjednice – o ovog lošeg budžeta ima samo jedan lošiji budžet a to je neusvojeni budžet.
Zahvaljujem kolegi Bećiroviću. Lidija Bradara. Izvolite.
Zahvaljujem predsjedatelju. Sve vas lijepo pozdravljam. Mislila sam se ne javljati po ovoj točki dnevnog reda ali, evo, budući da smo otvorili raspravu oko ovoga. Također kolegama iz Stranke demokratske akcije izražavam sućut u ime Kluba hrvatskog naroda i obitelji pokojnog ministra Bukvarevića. Mi smo na prošloj sjednici puno o ovome raspravljali, ovo je bio dug put i o svemu ovome što mi danas govorimo ja se nadam da ćemo otvoriti i širu raspravu, društvenu širu raspravu o tome kakvu Bosnu i Hercegovinu mi želimu. Ovaj proračun je Proračun institucija Bosne i Hercegovine, Zakon o financiranju institucija Bosne i Hercegovine sukladan Ustavu i nadležnostima koje ima Bosna i Hercegovina. Ja razumijem kolege i potrebu da mi danas, ja imam i potreba i osjećaja, svi mi ipak živimo u nekim prirodnim sredinama, živimo sa živim ljudima i znamo kakve oni imaju potrebe. Budući da je ovih dana u javnosti bilo jako puno raznih optužbi i insinuacija, znači ja opet odgovorno tvrdim da je ovaj Proračun vraćen u zakonske okvire, u njemu sada više nema ništa što bi prekršilo bilo koji zakon što se tiče financiranja institucija Bosne i Hercegovine. Nadam se da ćemo otvoriti raspravu i nadam se da ćemo tijekom ove godine, što je sasvim sukladno zakonu, imati priliku da raspravljamo o Nacrtu zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, pa ćemo otvoriti širi dijalog, i da ćemo do kraja 2020. godine imati usvojen Proračun za 2021. godinu. Mislim da bi to bila najbolja poruka i gospodarstvu, i stranim investitorima, i cijelom, najbolja poruka svima kakva Bosna i Hercegovina treba biti kao uređena pravna država koja bi mogla osigurati svima da se mogu otvoriti investicije u Bosni i Hercegovini, stvoriti ambijent u kojima se može razvijati ovo društvo, gospodarstvo i sve ono, i dati odgovor na sva ova pitanja koja ste vi otvarali. Tako da, vi znate da smo mi i prošli put podržali proračun, mi danas samo raspravljamo o Izvješću Povjerenstva koje je usuglasilo tekst. I, evo, ovo je moj mali samo prilog diskusiji, budući da smo već otvorili, opet otvorili raspravu o prorčunu. Hvala.
Zahvaljujem kolegici Bradara. Niko se ne javlja dalje za riječ. Zaključujem raspravu. Sada pristupamo glasanju o Izvještaju Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Prisutno 13 – za 13, protiv niko, uzdržan niko. Federacija BiH – 9 za, protiv niko, uzdržan niko, Republika Srpska – 4 za, protiv niko, niko uzdržan. Dakle, imamo opštu i entitetsku većinu. Konstatujem da Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu je usvojen. Prelazimo, dakle, na sljedeću tačku dnevnog reda. Predlažem da objedinomo raspravu i izjašnjenja o tačkama od 4. do 7., uključujući i tačku 7. dnevnog reda. Vidjeli ste radi se o ratifikaciji sporazuma finansijskog sadržaja. Otvaram raspravu o objedinjavanju rasprave o ovim tačkama. Ne javlja se niko. Zaključujem raspravu. Sada ćemo se izjasniti da li smo za to da objedinom raspravu i glasanje. Prisutno je 14 – za 13, protiv niko, uzdržan 1. Federacija BiH – 9 za, protiv niko, uzdržan niko, Republika Srpska – 4 za, protiv niko, 1 uzdržan. Imamo opštu i entitetsku većinu. Dakle, prijedlog je suvojen. Ad. 4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Rumunije o međusobnoj zaštiti tajnih podataka, broj: 01,02-21-1-1310/20, od 01.07.2020. godine Ad. 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dodatnog protokola br. 6 o trgovini uslugama iz Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006), broj: 01,02-21-1-1355/20, od 03.07.2020. godine Ad. 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora iz Marakeša Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) za olakšanje pristupa objavljenim djelima slijepim, slabovidnim i licima koja se iz drugog razloga ne mogu koristiti štampom, broj: 01,02-21-1-1345/20, od 02.07.2020. godine Ad. 7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Izmijenjene konvencije za satelitske komunikacije (EYTELSAT), broj: 01,02-21-1-1347/20, od 02.07.2020. godine
Dobili ste mišljenja Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda. Riječ dajem gospodinu Fazlić Amiru, ako ima potrebe. Nema. Otvaram raspravu. Ne javlja se niko. Zaključujem raspravu. Glasamo o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma, ugovora, protokola i konvencija iz tačaka od 4. do 7. dnevnog reda, uključujući i tačku 7. dnevnog reda. Prisutno je 14 – za 13, protiv niko, uzdržan 1. Federacija BiH – 9 za, protiv niko, uzdržan niko, Republika Srpska – 4 za, protiv niko, 1 uzdržan. Dakle, imamo opštu i entitetsku većinu. Konstatujem da smo dali saglasnost za ratifikaciju sporazuma, ugovora, protokola i konvencija iz tačaka od 4. do 7. dnevnog reda, uključujući i tačku 7. dnevnog reda. Time smo dame i gospodo završili 6. hitnu sjednicu Doma naroda. Zaključujem sjednicu. O datumu održavanja naredne sjednice bićete blagovremeno obaviješteni. Načelna saglasnost nas u Kolegijumu da eventualno bi se mogla održati sjednica, ukoliko naravno prilike ne ... potrebu za ranijim zasijedanjem, dakle u zadnjoj sedmici avgusta mjeseca. Hvala vam lijepo, vidimo se na narednoj sjednici.