4. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

21. 7. 2020
objavljeni podaci: 21. 7. 2020

Riječi koje označavaju sjednicu

Sjednica je u toku.

Stenogram

Dame i gospodo, poštovani kolegice i kolege delegati, prisutni predstavnici Savjeta ministara BiH, poštovani predstavnici medija, srdačno vas pozdravljam i otvaram 4. hitnu sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Sjednici prisustvuje 13 delegata od kojih, dakle – 4 iz bošnjačkog naroda, 3 iz hrvatskog naroda i 5 iz srpskog naroda. Opravdano je, evo sad imamo kolegu Miletića, dakle 14, opravdano je odsutan jedino gospodin Čović, vi znate iz kojih razloga. Za 4. sjednicu predlažem sledeći Dnevni red 1. Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (prvo čitanje), dostavljen od Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-2-1-1266/20 od 16.07.2020. godine. Ovo je usaglašeni dnevni red Kolegijuma Doma naroda. Da li se neko javlja za riječ vezano za izmjene i dopune dnevnog reda? Ne javlja niko. Zaključujem raspravu o dnevnom redu. Konstatujem, dakle, stavljam dnevni red, konstatujem da smo usvojili dnevni red sa samo jednom tačkom. Prelazimo na jedinu tačku dnevnog reda, tačku broj jedan, Ad. 1. Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (prvo čitanje), dostavljen od Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-2-1-1266/20 od 16.07.2020. godine
Ovo je prvo čitanje Prijedloga zakona, član 103. Poslovnika. Prvo se vodi rasprava, mala napomena, o potrebi donošenja i principima na kojima je Zakon zasnovan. Dobili ste Mišljenje Komisije za finansije i budžet, nadam se da ste ga dobili u pisanoj formi, upravo sada i Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Komisija za finansije i budžet je prihvatila principe Prijedloga zakona. Ustavnopravna komisija je utvrdila da je Prijedlog zakona usaglašen s Ustavom i pravnim sistemom BiH. Predstavnički dom na 9. hitnoj sjednici, održanoj 15. jula 2020. godine, usvojio je Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu u drugom čitanju sa jednim amandmanom i dostavio ga Domu naroda na daljnje razmatranje. Sada po Poslovniku riječ dajem predsjedavajućoj Komisije za finansije i budžet, gospođi Dušanki Majkić, ako ima potrebe. Izvolite.
.../nije uključen mikrofon/... da kažem da mi je drago da je zajednička, odnosno Komisija za finansije i budžet Doma naroda jednoglasno podržala principe ovog Zakona. Treba i da kažem nekoliko riječi koji su vezani za same principe. Zašto mislim da imaju osnova da budu prihvaćeni i da nema praktično niko, ne bi trebao da ih odbije. Prvo, Parlamentu nije, odnosno Domu naroda nije onemogućeno da amandmanski djeluje, kao što je svuda u svijetu kad se raspravlja o tom najvažnijem dokumentu, da se parlamentarci izjasne o njemu, odnosno da promijene neke stavke, ukoliko misle da one nisu na adekvatan način riješene. Dakle, omogućeno nam je u istom danu da bude cijela procedura zadovoljena. Drugo, drugi princip, da samo kašnjenje u donošenju budžeta, ušli smo u drugu polovinu godine, zahtjeva od nas ozbiljnost i odgovornost da se taj dokument što prije donese. Treće, usvajanjem budžeta stvara se pretpostavka za završetak, odnosno organizaciju i sprovođenje izbora u ovoj godini. To je razlog koji svakako treba imati na umu kada se govori o budžetu. Ono što posebno naglašavam, da je ovo drugi Prijedlog budžeta, jer znamo šta se desilo, da prvi prijedlog koji je urađen od strane Ministarstva finansija, da je poslije morao biti
Oprostite, molim dajte samo Izvještaj Komisije, ako ima potrebe za raspravu, prijavite se, samo Izvještaj Komisije.
Molim?
Samo Izvještaj Komisije
Pa govorim samo, o Izvještaju Komisije, a govorim o principima, o principima govorim.
Ok.
Dakle, prilagođen je novonastaloj situaciji. Šta znači to? Vezano, situacija koja je vezana za pandemiju, to znači formiranje i fonda koji omogućava da se određenim subjektima pomogne zbog nastanka situacije koja je nastala pandemijom. Znači, predviđena su određena sredstva u vrijednosti više od 40 miliona kako bi se prevazišao ovaj problem. I na kraju, ja vjerujem da će ovaj Zakona biti usvojen, ne smijem ni da mislim šta bi se desilo da ne bude usvojen. Zato pozivam delegate u Domu naroda da se tako i odnosimo prema ovom dokumentu. Hvala.
Zahvaljujem kolegici Majkić. Dakle, pozivam predlagača, ako ima potrebe. Ne. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Za riječ se javio kolega Bećirović, izvolite.
Gospodine predsjedavajući kada je riječ o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu želim ukazati, prije svega, na tri elementa, na proceduru, na sadržaj predloženog Zakona i na politički kontekst. Da krenemo od procedure. Procedura je u temeljima svake demokratije, ljudima u BiH moramo reći da su nosioci i predlagači Budžeta BiH za 2020. godinu prekršili sve zakone koji regulišu pitanje usvajanja budžeta BiH. Mi u Domu naroda treba pošteno da konstatiramo da je prekršen i Poslovnik Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. On nalaže shodno članu 127. da mi od Predstavničkog doma dobijemo najkasnije do 15. novembra, u ovom slučaju, dakle, trebali smo do 15. novembra 2019. godine imati ovdje na dnevnom redu budžet institucija BiH, kasnimo gotovo devet mjeseci. Mislim da je pošteno ovdje od predlagača na sjednici da se i nama i bh. javnosti tačno kaže – Zašto se toliko kasni, koji su to razlozi, ko su odgovorni za kršenje svih ovih zakonskih i poslovnički procedura? Taj odgovor zaslužuje javnost u BiH. Kada je riječ o sadržaju Budžeta, ljudi u BiH trebaju znati kakav je ovo budžet – Da li je u pitanju razvojni budžet? Nije. Da li je socijalni? Nije. Da li je evroatlanski? Nije. Da li je ovaj Budžet adekvatan odgovor na sigurnosne izazove sa kojima se suočava BiH? Odgovor je – ne. Da li je ovo ozbiljan odgovor na zdravstvena iskušenja i izazove, pogotovo u svjetlu krize u vezi sa koronavirusom? Odgovor je opet – ne. Zbog toga i želim ukazati na vrlo ozbiljne nedostatke i slabosti u ponuđenom Budžetu. Ovaj Budžet ne predstavlja adekvatnu podršku jačanju ljudskih prava u BiH, što je jako važno za našu državu. Da je to tako svjedoči i činjenica da je budžet planiran za Instituciju ombudsmena u BiH u odnosu na 2019. u 2020. smanjen za 114.000,00 KM. Budžet nije adekvatna podrška ni Aneksu VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, to je srce Dejtonskog mirovnog sporazuma. Kao što vidite u ponuđenom prijedlogu smanjena su sredstva Fondu za povratak za 16.000,00 KM. Ja želim javno reći da mislim da je to loša poruka i da to nije trebalo uraditi. Budžet nije podrška ni jačanju vanjske politike države BiH, imamo smanjenje u odnosu na 2019. u ovom Budžetu za 2020. od preko 4 miliona konvertibilnih maraka, tačnije 4.065.000,00 KM. Moje je mišljenje da mi u vanjskoj politici BiH trebamo napraviti ozbiljan zaokret u odnosu na postojeće stanje. Ključni gradovi, ključne destinacije za BiH su Vašington, Brisel, London, Berlin, Pariz, tamo nas nema u dovoljnoj mjeri kao Bosne i Hercegovine. Smanjenje budžeta za Ministarstvo vanjskih poslova u ovako velikom iznosu je, po mom sudu, jako loša poruka, umjesto da razmišljamo o tome da otvorimo neka nova dipomatska predstavništva, kao što je, recimo, potreba da sasvim sigurno u što kraćem roku otvorimo diplomatsko predstavništvo u Tirani, dakle u Albaniji, ovdje dolazi do ozbiljnog smanjenja. Mislim da ovakav Prijedlog budžeta nije podrška ni jačanju sigurnosti, da je to tako svjedoči i činjenica da je, da su sredstva za Ministarstvo sigurnosti smanjena za 707.000,00 KM u ovoj godini. Ja ne znam da li ima ijedna država na jugoistoku Evrope koja u vrijeme ove migrantske krize je ovako smanjivala sredstva za resor sigurnosti, ako ima nek to neko navede. Ono što je posebno važno, jeste da ovaj Budžet nije podrška evroatlanskom putu BiH na način kako bi to trebalo biti, pogotovo kada je riječ o našem putu u punopravno članstvo u NATO savez. Iznos sredstava za Ministarstvo odbrane BiH u 2020. u odnosu na 2019. smanjen je za 1.546.000,00 KM. Ja ću reći da ovakav potez i ovakvo rješenje u Budžetu ima elemente jednog antidejtonskog poteza. Zašto? Zato što Aneks 1B Dejtonskog mirovnog sporazuma jasno propisuje i predviđa balanse u nivou odbrambenih snaga u regionu. E šta se sada događa? Evo uzmite susjednu Srbiju, Srbija je ozbiljno narušila taj balans predviđen Aneksom 1B Dejtonskog mirovnog sporazuma, Srbija je samo u prošloj 2019. godini budžet odbrane povećala sa 704 na 906 miliona američkih dolara. Dakle, povećanje od gotovo 1/3. Srbija je u vrhu evropskih zemalja kada je riječ o rastu budžeta u ovom segmentu odbrane, odnosno za vojsku i naoružanje. U 2020. godini u budžetu Srbije izdvojeno je za opremu i oružje 143 miliona američkih dolara. Za remont naoružanja i vojne opreme 91 milion američkih dolara. Susjdena Srbija kupuje borbene helikoptere, avione, tenkove, treba da dođu i ovi T-72 iz Rusije...
Ja Vas molim dnevnog reda da se držite, ja Vas ...
Nemojte predsjedavajući ništa da me molite, govorim o budžetu, pravim komparaciju
Ja Vas molim da govorite o budžetu
Vama kad neko spomene Srbiju, Vama se odma sve cvrvene lampice upale
Ja govorim da je pominjete, ali
Vaša domovina je BiH, čuvajte BiH, poštujte druge...prekidate.
Ja Vas molim bez lekcija, ja vodim sjednicu, držite se dnevnog reda.
E sada je pitanje – Kako BiH država reagira na ovu činjenicu? Na tako drastično povećanje budžeta za vojsku, za opremu, za naoružanje u Srbiji, mi ovdje smanjujemo sredstva predviđena za Ministarstvo odbrane. Ja mislim da je to užasno loša poruka, to ljudi treba da znaju u BiH, to ne samo da je neodgovorno, već i vrlo opasno. Ja javno postavljam pitanje – zbor koje, šta mislite, države se Srbije toliko naoružava u svom susjedstvu? Pa odgovor je zbog one države koju je suprotno svim normama međunarodnog prava na kraju prošle godine uvrstila u Strategiju odbrane i nacionalne sigurnosti. Mi to u BiH moramo da znamo, mi na te stvari moramo da ukažemo i da upozorimo javno, ne ide to tako više. Rekao sam na kraju da ću govoriti i o političkom kontekstu, on je takav da imamo jednu krajnje nestabilnu i političku i ekonomsku situaciju, korona kriza je paralizirala i Evropu i region i BiH. Migrantska kriza prijeti potpunoj eskalaciji, separatistički, antidržavni elementi prijete i dalje državi BiH, čak je dovedeno i u pitanje jedno od temeljnih demokratskih prava, a to je pravo na slobodne i demokratske izbore, mislim na lokalne izbore u BiH. U takvom jednom, blago rečeno, nepovoljnom ambijentu mislim da se svi trebaju ponašati odgovorno i zrelo. Želim u okviru ove diskusije reći, da kojim slučajem je bilo i u Predstavničkom domu situacija, da usvajanje budžeta zavisi od poslanika SDP-a vjerujem da bi i u Predstavničkom domu poslanici SDP-a glasali za budžet. Što se mene lično tiče u Domu naroda biću opozicija svemu što je protiv interesa države i građane, ali nikada opozicija državi BiH i državnim interesima. Bosna i Hercegovina u ovom trenutku treba kakvu-takvu stabilizaciju sveukupnih političkih i drugih prilika. Na kraju da kažem, od ovog Budžeta, o kojem danas govorimo, samo je gori jedan budžet, to je onaj neusvojeni budžet BiH. I dužan sam još da kažem, da apsolutno podržavam amandman kolege Emrića iz Predstavničkog doma. I prije te sjednice Predstavničkog doma uputio sam formalni prijedlog koji se odnosi na popunjavanje državne granične službe kako bi bili sposobni da se suočavamo sa migrantskom krizom i u tom smislu smatram da je taj prijedlog iz Predstavničkog doma komplementaran i sa onim što sam ja i prije te sjednice predložio. Zahvaljujem.
Zahvaljujem kolegi Bećiroviću. Ispravka krivog navoda, gospođa Majkić.
Da nije maloprije bila sjednica Komisije za finansije i budžet u kojoj je usvojen glasovima svih članova te Komisije principi ovog Zakona, ja bi i da sam čula ovakve stavove gospodina Bećirovića, ja bi pitala se ustvari o čemu se to radi, imate jednoglasno usvojene principe, onda imate ovakvu salvu. Ono što je izgovorio ne možete da vjerujete i da bi čovjek mogao poslije svega što je govorio i što je zamjerio, da poslije toga glasa „za“. Dakle, on postavlja nove postavke, ponovo koristeći priliku, kao i na svakoj sjednici, da pomene Srbiju i da pomene Srbe, ... mu je nezaobilazna tema, jer ovaj način na koji on to govori i zbog čega to govori, zna da možde da podigne samo mnogo više ovdje gužve i nereda, nego što će doprinijeti sređivanju situacije i da riješimo ono zbog čega smo došli ovdje. On kao opozicioni poslanik ima pravo da kažem šta misli, ali ću ga podsjetiti, da u ovoj Parlamentarnoj skupštini i u oba njena doma može proći samo ono što je prihvaćeno od sva tri naroda i od oba entiteta. Sve što je plod i zamisao pojedinačnih želja Denisa Bećirovića, njegovih bezuspješnih gomila inicijativa, do kojih niko ne drži sem njega samog, to će ostati tamo gdje i dosad je ostajalo. Dakle, pozivam vas da završimo ovaj posao onako kako je i usvojeno na Komisiji za finansije i budžet i da se odredimo o principima Zakona.
Zahvaljujem kolegici Majkić. Ja bih molio delegate ukoliko nema potrebe za nekim bližim replikama, dakle, da samo saopštim plan Kolegija, plan je da radimo da apsolviramo prvo čitanje, da bismo mogli dati, dogovoriti se oko amandmanske faze, tu će nam trebati mnogo vremena. Dakle, ako je moguće da izbjegnemo, a ako nije ja moram se držati Poslovnika kao ... dakle samo jedna mala sugestija. Dakle, ispravka krivog navoda, kolega Bećirović. Do jedan bi trebali raditi, pa napraviti pauzu.
Najbolja diskusija gospođe Majkić je kad nema diskusiju, inače kad ima diskusiju onda ili govori netačne stvari ili izmišlja, kao što je to sada uradila. Zato vrlo argumentirano treba da joj kažem da sam glasao na Komisiji onako kako ću glasati i na Domu. Rekao sam na Komisiji, koja je trajala 5 minuta, da nemam vremena za šire izlaganje i da ću ga imati ovdje na Predstavničkom domu(?) i da sam rekao da ću iznositi argumente koje mislim da treba reći ovdje u Domu naroda. Vi se niste osvrnuli ni na šta od toga, jeste izmislili da sam spominjao Srbe, a ja to nisam spominjao, uzmite stenogram, Srbiju jesam spominjao, logično da sam spominjao da vidimo šta je sa Aneksom 1B. Gospođo Majkić, ovu zemlju devedesetih nije napala ni Švedska, ni Finska, već Srbija, ta Srbija se naoružava do zuba, a Vi ovdje hoćete da smanjujete i ovaj i onako mali budžet odbrane BiH. Ja ću Vam to reći, da to ne ide tako. Rećiću da treba da se borimo protiv toga. Upozoriću i očekujem da naredni budžet BiH bude puno bolji nego što je ovaj trenutni. Kad je riječ o gomili inicijativa, koje ste spominjali, uzmite listing pa pogledajte šta je prošlo od Vas od toga šta ste predložili ili od bilo koga ovdje, pa ovdje 90% stvari je oboreno bez obzira je li predložio neko iz opozicije ili pozicije, tako da Vam je to potpuno bez veze argument. Znači, da ponovim, Vaša najbolja diskusija je kad ništa ne diskutujete.
Ako mogu još jednom zamoliti da se, ako postoji mogućnost, izbjegnu rasprave koje nisu u vezi i da se izbjegne repliciranje koja nisu usko u vezi sa principima. Kolegica Majkić, ponovo, ispravka krivog navoda. Hajte da idemo na raspravu.
Dakle, ja sam prinuđena svake sjednice da slušam besmislene prijedloge koje Vi iznosite, ali ovim svečano izjavljujem da više nikakvu opasku na Vaša izlaganja, jer su ono potpuno nebitna sa aspekta usvajanja bilo kakve odluke i ni na šta ne možete uticati, tako na možete uticati ni na ovaj Budžet kako god odlučivali, ali da se više nikad neću obzirati, jel' to nisu diskusije koje su vrijedne uopšte pošotvanja.
Zahvaljujem kolegici Majkić. Molim da se delegati jedni prema drugima ophode u korektnoj formi, a za riječ se javio Asim Sarajlić.
Hvala gospodine predsjedavajući. Dakle, da se vratimo na dnevni red i na jedinu tačku dnevnog reda, a to je Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, prvo čitanje, dostavljeno od Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine od 16.07. pa nas sve skupa podsjećam na naš Poslovnik, na njegov član 103. koji u stavu (1) kaže – Opća rasprava u Domu počinje prvim čitanjem, a to je ovo što smo slušali danas i što bi trebali danas slušati, koje se tiče principa na kojima je prijedlog zakona zasnovan, o tome imamo evo i stav Komisije, koja je prethodila ovoj sjednici, koja je jednoglasno utvrdila principe, sadržaja zakona i neophodnosti donošenja zakona prema mišljenju Ustavnopravne i nadležen komisije iz prve faze, dakle, oba mišljenja smo dobili, rasprava u prvom čitanju završava se usvajanjem ili odbijanjem prijedloga zakona. Sledeći član koji bi želio ovdje da citiram je član 118. – Prijedlog zakona smatra se donesenim kada ga oba doma Parlamentarne skupštine BiH usvoje u identičnom tekstu. I sada prelazim na poentu, gospodine predsjedavajući, član 127. bez ovih rokova koje je Poslovnik navodi, o kojima je govorio gospodin Bećirović, u članu 127. stav (1) i (2) dakle – Nakon što Parlamentarna skupština BiH dobije prijedlog zakona koji sadrži budžet institucija BiH za sledeću godinu, u ovom slučaju je to tekuća godina, koji je uputilo Predsjedništvo BiH u skladu sa zakonom i u rokovima propisanim zakonom prvo ga razmatra Predstavnički dom. Stav (2) – Nakon usvajanja Predstavnički dom dostavlja prijedlog zakona s budžetom najkasnije do 15. novembra tekuće godine. Cijeneći sva tri ova člana, koja sam citirao, i cijeneći akt predsjedavajućeg Predstavničkog doma, gospodina Nebojše Radmanovića, ja pozivam kolegice i kolege da se vratimo na ovu tačku dnevnog reda, s tim da obratimo pažnju na već poznatu činjenicu i na pomenuti član Poslovnika, koji sam citirao, da je Zastupnički dom usvojio Budžet sa amandmanom koji je gospodin Radmanović priložio uz Budžet. Shodno tome da se i mi danas ponašamo. Hvala lijepo.
Zahvlajujem kolegi Sarajliću, na jednoj korektnoj raspravi. Za riječ se javio Zlatko Miletić, izvolite.
Hvala lijepo predsjedavajući. Ja ako sam Vas dobro shvatio javljamo se za diskusiju da bi komentarisali principe, jesam dobro razumio?
Evo ja ću u ovom prvom dijelu iskoristiti priliku da iznesem nekoliko činjenica, zaista pokušaću biti kratak i da se ne ponavljam, samo sa jednim principom koje je pomenula predsjednica Komisije, ja se ne mogu i neću se složiti, a radi se o pomoći našem zdravstvenom i ako hoćete ekonomskom sustavu u našoj zemlji. Samo da se vratim i da podcrtam dvije, tri stvari koje mislim da su vrlo bitne, znači opet napominjem i slažem se sa stavom Komisije da je procedura predugo trajala, znači trajala je, po meni, sasvim bespotrebno sedam mjeseci. Vidim ovdje prisutan je ministar Bevanda, hvala mu na strpljenju i on je jedan od ministara koji uredno prisustvuje sastanku našeg svakog doma i ovo što ću reć ne odnosi se prema njemu osobno, al' moram reć da sam više očekivao zaista od članova Predsjedništva. Koliko se mogu sjetit, oni su prvi taj prijedlog zakona vratili 26.06. i ja sam, pravo da vam kažem, očekivao da su ga vratili upravo iz razloga u kojem se trenutno BiH nalazi, a to su problemi koje imamo u zdravstvenom sistemu i koje imamo kad je u pitanju preživljavanje ekonomije. Mislim da njih trojica ovo što su uradili, da se radi o kozmetičkim promjenama, mislim pogotovo da je ova pomoć, a koja je usmjerena ili sredstva koja se odnose na pandemiju u iznosu od 40 miliona, mislim da je to bez veze. To ako uzmete ukupan budžet, ako sam ja dobro sračunao, je oko 4,1% od ukupne količine para kojim raspolažu institucije i ono što sam ja od njih trojice očekivao je bilo to da budžet svih institucija, svih ministarstava srežu za najmanje 20% kako bi na taj način dobili otprilike oko 180 miliona KM slobodnog novca, a da bi taj novac se dao na raspolaganje entitetima, općinama ili kome god hoćete, jednostavno, a vidite i sami situaciju kako pandemija ide maltene da nam je zdravstveni sustav pred kolapsom. I ja mislim ukoliko brzo ne reagujemo, pored toga što će nas zadesiti sve te nedaće u vezi s ovim pandemijom, mislim da nam je i ekonomija kleknula i ako se ne probudimo, mislim da će ovo ići ka daljem urašavanju i posljedice koje ćemo tada imati ili koje će tada nastupit i kad budemo imali volju, ja mislim da ih onda nećemo moći spriječiti. Žao mi je što se nisam javio, ima veze s ovim principima, kad je bila tačka oko Centralne banke, htio sam gospodina guvernera pitat, pošto vidim tamo da ima dosta para, pogotovo kad je kapital banke u pitanju – Zašto entiteti i Distrikt Brčko ne mogu dobit dio tog novca da ljudima pomognemo da spriječimo upravo ovu katastrofu koja nam nadolazi? Ali evo mislim da je dobra prilika i što, drago mi je što nema novinara pa se mogu tako izrazit, da uzmem ovu sintagmu iz Zvijezda Granda – nikad nije kasno, možda je ovo prilika da razmislimo o svemu do kraja ove kalendarske godine i zaista ministra Bevandu da zamolim da taj budžet makar za narednu godinu koncipiramo na potpuno drukčijim osnovama i drukčijim principima. I samo još dvije, tri stvari, a ja ću vam pokazat, da vam ne bi oduzimao vrijeme, svaki ovaj stiker koji je ovdje umetnut je neka primjedba, znači kad bi sve ovo pročitao na što imam primjedbu, ima ovih dvadesetak stikera, ne bi završio ovdje za dva dana, ali ću dvije, tri digresije da napravim. Prvo, nije mi jasno da sedam miliona institucije troše na telefoniju. Da pored toga, koliko sam mogao da vidim, na putne troškove 12 miliona. Zaista me interesuje ko u ovoj situaciji i kako će potrošiti tih 12 miliona, zaista mi nije jasno i gdje to ljudi u ovoj situaciji kakva jeste, gdje se maltene ne možemo družiti jedni između drugih, sad da neko planira tolika sredstva, stvarno mi je to nebuloza teška. Da ne govorim o sredstvima za reprezentaciju, o autima. U tri, četiri, ako se ne varam, institucije kupuju se opet auta u milionskom iznosu, što je degutantno kad građani saznaju za to kako se ponašamo, u principijelnom smislu, mislim da će biti dosta negodovanja i mislim da to nismo trebali ili, i da to ne bi trebali uraditi na taj način. Šta želim da kažem i da napravim dvije posebne digresije. Ukoliko nismo u stanju da se brinemo, a vidim jedan naš poznati političar je juče rekao, kako otprilike državne institucije u biti ne pomažu entitete i kao ne trebaju nam institucije BiH nikako, ne pomažu upravo iz ovog razloga, da smo uspjeli izdvojiti 180 miliona iz budžeta, da smo uspjeli skinuti dio para iz Centralne banke, da smo uspjeli, da je neko od vas, uključujući i prošli saziv Vijeća ministara, trenutni saziv Vijeća ministara, vi koji se falite znate Ruse, Turke, Amerikance, ne znam ni ja koga, sve vi znate, kad uzmete da nam je javni dug 800 miliona, pa da smo nekog zamolili, dajte ovoj bjedi 200 miliona nek nas neko sačeka za nakav kredit, pa ćemo to otplatiti u narednih pet godina. Niko prstom nije mrdnuo. Šta hoću da kažem? Znači, principijelno mogli smo, po mojoj slobodnoj procjeni, možda ja griješim, ja nisam stručnjak za finansije, sigorno iznać 400 ili 500 miliona da pomognemo privredu u BiH i da pomognemo zdravstvo. Ali ovo što kolega Bećirović kaže, ne mogu da shvatim, evo trojica naših članova Predsjedništva, između ostalog su potpisali ovaj Program ANP, nazovite taj dokument kako god hoćete, i da Ministarstvu odbrane skinu 3 miliona i 800, daju ko biva vojnicima, ovo što smo izglasali zakonom da im se poboljša status, što naravno treba da uradimo, a skinu s pogonskog goriva, školovanje, ne znam, nekih drugih stavki, da ovdje ne nabrajam 3 miliona i 800 mislim da je degutantno samo po sebi. I sa tim hoću da završim, počeo sam sa tom mišlju, ali evo izgubio sam se malo, ako već nismo u stanju da se brinemo o građanima ove zemlje, govorim u ukupnom smislu, i da nismo u stanju da pomognemo entitetima, kantonima i Distriktu Brčko, dajte da pomognemo našim zaposlenicima. Zaista mene je sramota da jedna radnica, a dobili ste svi pismo od tri sindikata o statusu naših državnih službenika i namještenika, da jedna čistačica ima plaću od 460 maraka, to je pola našeg paušala. Da momci koji nam ovdje nose piće su plaćeni između 500 i 600, da ljudi koji rade na osiguranju plaćeni su 700 maraka. Omjer taj 1:10 je stvarno katastrofalana i ja nisam čuo da je takav omjer ni u jednoj zemlji Evrope, niti u jednoj. Da nemamo tu vrstu empatije, makar toj bjedi koja radi u ovoj zgredi, da im pomognemo na taj način, da se ne vraćam na situaciju u trećem mjesecu, koliko, znači ljutili se ili ne, jedina osoba koju sam ja viđao ovdje svaki dan je sekretarka, jedina osoba, pored tih službenika koji su vrijedno dolazili svaki dan, zvala se ona Ceca, Ivana ili ovi momci koji rade na osiguranju i da ih platimo pola našeg paušala mislim da je to katastrofa. I tražim ili tražiću ukoliko dođemo do toga da usvajamo ili da predlažemo amandmane i zaključke, pa ako ne ništa makar ova dva pitanja da riješimo, a evo kao i kolega Bećirović, s obzirom da imam niz ovih primjedbi, da ne bi ispao degutantan, ko biva ovaj priča, pričao bi čitav dan kako budžet ne valja, jedini razlog što ću glasati za njega je ustvari provođenje izbora u BiH i mislim da su oni vrijedni svih ovih para o kojim pričamo, da jednostavno našim građanima damo demokratsko pravo da nam kažu jednostavno šta misle o našim političkim partijama ili svakom pojedinačno od nas. Hvala lijepo.
Zahvaljujem kolegi Miletiću. Riječ ima kolega Bosić Mladen.
Hvala predsjedavajući. Pa evo sad sam iznenađen, izgleda da ću jedino, jedino ja neću glasati za Budžet, u ovoj Skupštini, vidim da će svi glasati za njega, tako da, bar da i ja nešto kažem o prinicipima na koje se svi pozivate. Prvo loš je, loša je poruka javnosti i ljudima način na koji je ovaj Budžet usvajan i razlozi zbog kojih nije usvojen, evo sad već sedmi mjesec u ovoj godini. Praktično svi znaju da razlozi neusvajanja budžeta nisu bili nemogućnost dogovora kako budžet potrošiti i kako napraviti, na koju stavku koliko para dati, nego su razlozi neusvajanja budžeta bile razmirice oko toga ko će koga postaviti na koju od funkcija i to je princip koji ukazuje na to šta je ljudima ovdje, koji se bave politikom, prioritet. Je li prioritet imati glavni dokument zbog kog postoji vlast, budžet je glavni dokument koja, bilo koja vlast izvršna treba da predloži, a zakonodavna da usvoji ili je važniji lični partikularni interes kako namiriti svoju stranačku strukturu ili kako zauzeti pozicije za buduće političke sukobe sa drugima. I svima je jasno da je ovaj put to ogoljeno, iako to postoji i postojalo je i ranije, a sada je na tako brutalan način to prikazano građanima, da mislim da će svi oni koji se bave politikom, čiji rejting, uključujući i mene, je veoma nizak kod naroda, imati još niži rejting poslije ove situacije koja se dešavala oko budžeta. Drugi princip, ništa lakše ne bi trebalo da bude nego usvojiti budžet BiH. Zato što se otprilike zna šta su ingerencije državnih organa i na šta taj budžet treba da se potroši, zna se koliko toga je u nadležnosti vlasti i budžeta entiteta, koliko toga u nadležnosti opština i to se ne mijenja, iz godine u godinu se nije mijenjao okvir budžeta, čini mi se da je bio 960 miliona. Ne možete trošiti budžet BiH na nešto što nije ingerencija države BiH po njenom Ustavu i stalno je bila tendencija da se poveća budžet i da se nadležnosti koje su na entitetima na neki način dovedu u nadležnosti BiH i to je rasprava koja se vodi u okviru BiH već, koliko, od samog Dejtona do danas, šta treba promijeniti, jedni se zalažu za ovo, drugi se zalažu za ono. Iz Republike Srpske do sada je uvijek stav bio da je ovaj okvir koji je tada postignut, čini mi se 960 miliona da je tada bilo dogovor, sasvim dovoljan da se finansiraju sve, da se finansira sve ono što je predviđeno da funkcioniše od institucija na nivou BiH. Prvi put se povećava budžet i pristaju očigledno predstavnici u vlasti iz BiH, pristaju da se odstupi od tog principa i da se poveća budžet pod krinkom pomoći entitetima i stanovništvu zbog virusa korona. A kako mislite pomoći sa nivoa BiH stanovništvu oko korone kad je zdravstvo isključivo u nadležnosti entiteta i budžeti entiteta su zaduženi za finansiranje tog segmenta? Kad je socijalna politika isključivo u nadležnosti entiteta, kad je privreda u nadležnosti entiteta, bez obzira što se mnogima to ne sviđa, želili bi da to promijene, ali to je tako. Za šta ćete potrošiti te pare od, koliko je predviđeno 40 miliona? Da ih prebacite entitetima da ih oni raspodjele kome misle. A te pare za koje je proširen budžet su uzete direktno od entiteta zato što se prvo namiruje koliko vi uzmete više para za budžet toliko će imati manje para od PDV-a prema entitetima. I ja samo ukazujem na to da je ovaj put prekršen princip koji je iz Republike Srpske, na neki način, konsenzusom predstavnika iz Republike Srpske do sada zadržavan. Ovaj Budžet, kao i svi prethodni budžeti, je otprilike, prilikom prvog dogovora oko okvira budžeta, definisan kakvi su odnosi trošenja sredstava po kojim sektorima, otprilike koliko za odbranu, koliko za koji segment. Svi kasniji budžeti i promjene u budžetima su bili kozmetičke prirode da se pokaže ko ima veći uticaj u novom sazivu Savjeta ministara, da li je veći uticaj sadašnjeg ministra odbrane u odnosu na prethodnog ili bilo kojeg od ministara u Savjetu ministara. Prema tome, rasprava o budžetu ne treba da bude duga, ona je mnogo puta do sada završena i istrošena kroz rasprave o prethodnim budžetima. I ja kad slušam, pošto evo već, nažalost, duži niz godina učestvojem u ovom i kad slušam rasprave one su identične, imam osjećaj da kada bi uzeo sad zapisnik od usvajanja budžeta od prije tri ili četiri godine, da ću naći iste rečenice i to sad od drugih ljudi koji su u opoziciji, a oni koji su sad u vlasti su upravo to pričali što sad pričaju ovi koji su u opoziciji. Znači, vrtimo se u krug, budžet je definisan, ovdje je pitanje da li postoji dovoljna politička volja između onih koji su u koaliciji i formirali Savjet ministara, da se taj budžet usvoji ili ne. Hvala.
Zahvaljujem kolegi Bosiću. Nema više prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu. Dakle, glasamo o Prijedlogu zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu u prvom čitanju. Dakle, prisutno 14 delegata – za 13, protiv niko, uzdržan 1. Iz Federacije BiH – za 9, protiv niko, uzdržan niko. Iz Republike Srpske – za 4, protiv niko, uzdržan 1. Konstatujem da imamo opštu i entitetsku većinu i da je Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu usvojen u prvom čitanju. Na osnovu člana 127. stav (3) i člana 175. Poslovnika Doma naroda predlažem zaključak: Da se nakon završetka ove sjednice otvori amandmanska faza za Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu u trajanju od sat vremena, te da nadležna Komisija za finansije i budžet Domu naroda po isteku amandmanske faze dostavi svoj izvještaj o Prijedlogu zakona. Pripremite se za glasanje.
Konstatujem da je zaključak usvojen. Zaključujem 4. hitnu sjednicu. Obavještavam vas da će 5. hitna sjednica biti održana u 15:00 sati, te vas molim da joj prisustvujete i nadležnu komisiju da podnese izvještaj. Hvala vam lijepo.