5. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

21. 7. 2020
objavljeni podaci: 21. 7. 2020

Stenogram

Dame i gospodo, poštovane kolegice i kolege delegati, prisutni predstavnici Savjeta ministara, poštovani predstavnici medija srdačno vas pozdravljam i otvaram 5. hitnu sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Sjednici prisustvuje 14 delegata – od kojih 5 iz bošnjačkog naroda, 4 iz hrvatskog naroda i 5 iz srpskog naroda. Gospodin Čović iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da prisustvuje sjednici. Za 5. hitnu sjednicu predlažem sledeći Dnevni red 1. Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (drugo čitanje), dostavljen od Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-2-1-1266/20 od 16.07.2020. godine. Ovo je usaglašen dnevni red Kolegijuma Doma naroda. Da li se neko javlja za raspravu o dnevnom redu? Ne javlja niko. Zaključujem raspravu. Izjašnjavamo se o dnevnom redu, ustvari nema dopuna, dnevni red se smatra usvojenim. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, a to je, Ad. 1. Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (drugo čitanje), dostavljen od Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-2-1-1266/20 od 16.07.2020. godine
Ovo je drugo čitanje, u drugom čitanju vodi se rasprava o amandmanima i glasa se o Prijedlogu zakona. Dobili ste Izvještaj Komisije za finansije i budžet, Komisija je prihvatila tekst Prijedloga zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu zajedno s šest amandmana koji se smatraju sastavnim dijelom teksta Prijedloga zakona i predlaže Domu njegovo usvajanje. Predstavnički dom je na 9. hitnoj sjednici, održanoj 15. jula 2020. godine, usvojio Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu u dugom čitanju s jednim amandmanom i dostavio ga Domu naroda na dalje razmatranje. Riječ dajem predsjedavajućoj Komisije za finansije i budžet Doma naroda, gospođi Dušanki Majkić. Izvolite.
Dakle, kao što vidimo dobili ste mišljenje, odnosno Izvještaj o Prijedlogu zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2020. godinu i kao što je vidljivo većinom glasova usvojeno je četiri plus dva, znači šest amandmana, koji se dotiču dvije stavke, jedna je vezana za Prijedlog budžeta koji nam je dostavio Predstavnički dom, odnosno na pitanje tekuće rezerve koja je trebala da bude sastavni dio ovog Zakona, a drugi dio se odnosi na sredstva koja su uzeta Parlamentarnoj skuštini i kao osnov za to i za jedno i za drugo imamo uporište u ovom Zakonu o finansiranju institucija BiH. Niko nije oštećen, dakle to što nije prošao amandman koji je Predstavnički dom predložio prema nama, ne znači da je stvar završena. Dakle, podsjećam vas, ponovo, da Zakon o finansiranju institucija BiH uređuje upotrebu tekuće rezerve – Kako? Na prijedlog nadležnog ministarstva, na osnovu mišljenja Ministarstva finansija i trezora Savjet ministara donosi odluku o upotrebi tekuće rezerve – Kako? Onako kako zahtjev glasi, pa će odlučiti Savjet ministara koliko je to, je li to 450 hiljada, možda je duplo. Dakle, to je ... koje niko ne gubi, samo ne može se budžetska rezerva uvrštavati u Zakon o Budžetu nego se može raspoređivati onako kako kaže Zakon o finansiranju institucija BiH. Znači, nema gubitnika tu. Druga stavka je vezana za 750 hiljada koje se odnose na Parlamentarnu skupštinu, koje je u Predsjedništvu, čini mi se da je ta stavka, da je umanjena za Parlamentarnu skupštinu. Podsjećam vas na, takođe na član 7. Zakona o finansiranju, koji kaže – Da Ministarstvo finansija i trezora, Vijeće ministara i Predsjedništvo mogu dati mišljenje o nacrtu budžeta Parlamentarne skupštine bez mogućnosti njegove izmjene, osim u slučaju kada se nacrt budžeta Parlamentarne skupštine BiH u suprotnosti sa preuzetim obavezama o ograničenjima rashoda i ili potrošnje prema zaključcima međunarodnih, međunarodnim sporazumima ili kada nacrt budžeta Parlamentarne skupštine BiH dovodi do budžetske neravnoteže, ništa od toga nije, čije bi ravnoteženje dovelo do umanjenja nacrta budžeta bilo kojeg drugog budžetskog korisnika, ništa ne diramo ničije, ničije, pojedinačno ili linearno na zbirnom nivou ili kada nacrt budžeta Parlamentarne skupštine BiH inplicira finansiranje rashoda Parlamentarne skupštine na način koji bi bio u suprostnosti sa odredbama Zakona o Fiskalnom vijeću BiH. Ništa od toga nije. Dakle, piše tačno pod kojim uslovima se može dirnuti u budžet Parlamentarne supštine BiH. Dakle, ja vas molim, da vodeći računa o svemu ovom, da je i jedna i druga ... propisana Zakonom o finansiranju institucija, ja očekujem da će Dom naroda Parlamentarne skupštine podržati ovo i pri tom nam ostaje da formiramo komisiju koja će usaglašavati sa Predstavničkim domom i na narednoj sjednici završiti pitanje Budžeta za 2020. godinu. Hvala vam.
Zahvaljujem gospođi Majkić na izvještaju. Sada dajem riječ predlagaču, ako je tu i ako ima potrebe. Nema. Otvaram raspravu. Za riječ se javio, dakle imamo ispravku krivog navoda, gospodin Fazlić. Izvolite.
Pa evo kao član nadležne komisije učestvovao sam u raspravu i želim da ispravim krivi navod kolegice Majkić, koja je kazala da, molim vas ne, ne, molim vas nemojte me prekidat. Koja je kazala, kaže – nije prošao amandman iz Predstavničkog doma. Mi na Komisiji nismo raspravljali o amandmanu iz Predstavničkog doma, nego smo raspravljali o Prijedlogu budžeta koji nam je dostavio Predstavnički dom i gdje je taj amandman sastavni dio Budžeta. Znači, to je veoma bitno, znači nismo raspravljali o tome, a onda su dišla dva amandmana, kolegica, oko kojih smo se izjašnjavali i oko kojih smo pričali. Znači, ispravljam samo taj krivi navod. I kada sam uzeo riječ da kažem, nismo mi ulazili u suštinu amandmana, da li su oni dobri ili ne, nego smo postavili pitanje – Da li danas želimo da imamo budžet? Ako želimo da ga usvojimo u istom tekstu kao što je Predstavnički dom. Znači, nismo ulazili u ovu opravdanost, opravdanost i suštinu amandmana koje su kolegice iz HDZ-a predložile. Toliko.
Zahvaljujem kolegi Fazliću. Za riječ se javio Denis Bećirović, izvolite.
Moram reći da u posljednja dva sata ili nešto više od dva sata je bačeno puno dimnih bombi, tako da je situacija dodatno iskomplicirana, ali radi bosanskohercegovačke javnosti trebalo bi određene stvari razbistriti i pojasniti da i ljudi znaju o čemu je riječ. Naime, na sjednici Komisije za finansije i budžet, na kojoj sam također prisustvovao, raspravljali smo o amandmanima koje je dostavio HDZ. Cilj tih amandmana nisu bila nikakav suštinska poboljšanja budžeta BiH od kojih bi bilo koji narod ili građanin mogao imati koristi, već isključivo opstrukcija procesa usvajanja budžeta BiH, to treba jasno i glasno reći. Ti amandmani su i socijalno i društveno potpuno neosjetljivi. U jeku pandemije, u jeku socijalne, ekonomske krize na Komisiji za finansije i budžet glasali smo, zamislite, o amandmanima HDZ-a koje je podržao i SNSD i ljudi trebaju znati, glasalo se o tome da se budžet BiH izmijeni na način da se 754 hiljade konvertibilnih maraka poveća za Parlamentarnu skupštinu BiH, preciznije za kupovinu skupocjenih automobila i da se ta sredstva namaknu tako što će 754 hiljade konvertibilnih maraka biti skinuto sa stavke – saniranje ekonomskih šteta. Eto to su amandmani koji su predloženi i o kojima smo mi glasali. Pa ljudi ima li ijedna država u Evropi trenutno gdje predstavnici zakonodavne vlasti ovakve amandmane predlažu? A to se nama dogodilo prije sat vremena ovdje u Parlamentarnoj skupštini BiH. Koji je epilog ovoga? Epilog je da je ovo smišljena aktivnost s ciljem odgađanja lokalnih izbora u BiH, oduzimanje legalnog demokratskog prava građanima BiH. Umjesto zaštite vitalnih nacionalnih interesa sve se svelo izgleda na zaštitu vitalnih nacionalnih automobila. Na sceni je, bez ikakve dileme, antiizborna koalicija HDZ-a i SNSD-a i mi sada objektivno imamo problem zbog toga.
... kolegi Bećiroviću. Za riječ se javio kolega, Lidija Bradara ispravka krivog navoda. Izvolite.
Zahvaljujem predsjedatelju. Ja želim ispraviti krivi navod, prvo ne znam tko je bacao dimne bombe, ne razumijem retoriku kojom govori gospodin Bećirović, pretpostavljam da ni ostatak kolega to ne razumije. Mi smo imali Povjerenstvo, mi smo se očitovali o amandmanima i ove kvalifikacije koje daje gospodin Bećirović, ja ne znam gdje je on u ovim amandmanima i u ovoj današnjoj sjednici našao odgodu izbora i gdje je našao bilo što. Znači, naša intencija je bila da se ono što je odredba zakona i jedno i drugog, a tiče se ovog Proračuna, vrati u zakonske okvire, ako to netko u ovoj dvorani ne razumije i ne želi tako vidjet. Također ova oba doma Parlamentarne skupštine su ravnopravna, isto se tako moglo dogoditi da mi raspravljamo prvi o proračuni i baš se ja pitam kako bi to izgledalo na Zastupničkom domu da dođete tamo i kažete – gospoda iz Doma naroda su usvojila ovaj tekst, uzmite ili ostavite. Ja smatram sve dok traje procedura da se može intervenirati na Proračun i ja smatram da je ovo popravak Proračuna. Ja ne znam gdje ste Vi sve pročitali ovo što se tiče 754 tisuće, to je stvar principa, ako zakon kaže da se naša sredstva ne mogu dirati, da se ne mogu dirat sredstva Ustavnog suda, Regulatorne agencije za komunikacije, onda ja ne vidim razloga zašto je Predsjedništvo uzelo sebi za pravo da se smanjuju ova sredstva. I mi smo samo na to intervenirali i ne vidim nikakvu vezu, kako Vi postavljate u ovom trenutku i kako Vi, znači Proračun će danas, ako Bog da, biti usvojen uz jedan dodatak da će on biti usvojen u različitim tekstovima. Niti je to prvi put, niti je to zadnji put i ja mislim da mi moramo vratiti odlučivanje u ove naše klupe, da mi jednostavno moramo se naučit da se moramo dogovarati i da moramo neke stvari i usuglašavati. Hvala.
Zahvaljujem kolegici Bradara. Riječ ima kolega Bećirović, izvolite.
Ja moram reći da mi isuviše ovdje, velika većina nas, imamo iskustva i da je ovdje svima jasno o čemu je riječ. Druga stvar, nismo, odnosno nisam govorio ni o čemu što predstavlja neko izmišljanje, već isključivo o onome što je napisani i u pisanoj formi. Dakle, da ponovim, ovo su amandmani HDZ-a, dostavljeni danas 21. jula 2020. godine, o njima smo raspravljali prije sat i nešto više na Komisiji, u tim vašim amandmanima, Amandman II, evo primjer, stoji – na stavci 1. Parlamentarna skupština iznos, pa tri tačke, povećava se za 754.000,00 KM. Dakle, povećavate. Dalje, u dijelu izravni transferi sa Jedinstvenog računa trezora, na stavci 6. – sredstva za saniranje ekonomskih šteta, umanjuje se za 754.000,00 KM. Je li vi zaista mislite da bilo kome u ovoj državi od običnih ljudi, a takvih je ogromna većina u ovoj zemlji, je prihvatiljivo da se povećavaju sredstva Parlamentarnoj skupštini, a znamo zašto, zbog kupovine automobila, a da se umanjuju sredstva za saniranje ekonomskih šteta. Kakva je to poruka bilo kome u ovoj zemlji? Dakle, nisam ništa govorio što ne piše u vašim amandmanima.
Zahvaljujem kolegi. Riječ ima Asim Sarajlić, izvolite.
Gospodine predsjedavajući, dakle, jasno je meni da ste u skladu sa članom 114. Poslovnika zaprimili Izvještaj nadležne komisije i dostavili ga delegatima radi rasprave na sjednici Doma o Prijedlogu zakona u drugom čitanju. Ono što je moje pitanje, a upućeno je sekretaru Doma, cijeneći član 111. stav (3) da izvještaj nadležne komisije koji sadrži izvještaj o prijedlogu zakona i usvojene amandmane koji su postali sastavni dio prijedloga zakona – Da li ovaj stav (3) iz člana 111. ima u vidu član 31. kada se govori o načinu donošenja odluka? Jer po meni je amandmanska faza prihvatanjem komisije na, ovaj, određenih amandmana završena. Dakle, ono što naš Poslovnik predviđa jeste da pojedinci mogu posebno kasnije amandmane ulagati, ali komisija je završila, dakle prihvatila amandmane. Stoga Vas pitam, gospođo sekretar – Član 31. stav (2) da li je morala biti ispoštovana ova poslovnička odredba kod donošenja ovog mišljenja komisije? Hvala.
Gordana Živković
Pa ja bih samo da odgovorim na pitanje uvaženog delegata Sarajlića, kad je u pitanju tumačenje odredbi Poslovnika o radu Doma naroda radi se o eksplicitnoj nadležnosti Kolegijuma Doma naroda. Znači, sekretar ne može tumačiti, ali Vam mogu reći da, da, član 31.2. donošenje odluka u komisijama, na koji se Vi referišete, znači, radi se o situacijama u kojima je u komisiji donešena konačna odluka. U ovom slučaju u komisiji nije donesena konačna odluka, po mom mišljenju, ako ste me pitali za moje mišljenje, nego će konačna odluka biti donesena na Domu, glasanjem o prihvatanju ili neprihvatanju Prijedloga zakona čiji su sastavni dio postali amandmani koje je Komisija usvojila. Još jednom ponavljam, znači eksplicitno tumačenje poslovničkih odredbi je nadležnost Kolegija Doma naroda.
Ne znam je li krivi navod, možda sam pogrešno pritisnuo ovo, izvinjavam se gospođi. Ako je komisija završila sa amandmanima i određene amandmane uvrstila i mi danas, pitam predsjedavajućeg sad – Da li glasamo o Izvještaju Komisije, pa onda o Budžetu u cjelini ili kakva je procedura? Jer smatram da, evo, kroz Izvještaj videći da je tamo bilo, da se glasalo 3:2, a evo znam od kolega iz Kluba Bošnjaka da nijedan nije glasao, da li je to konačna procedura, evo, gospođa sekretar je kazala svoj stav, da nije to konačna, da se Dom izjašnjava, e sad Vas pitam, kao predsjedavajućeg – Da li Dom glasa prvo o Izvještaju Komisije, pa onda o Budžetu ili samo o Izvještaju Komisije?
Vidite, kada je negativan izvještaj komisije onda bi se Dom izjašnjavao o izvještaju komisije i time dao stav o budžetu, pošto je Izvještaj Komisije pozitivan mi glasamo, dakle, o Budžetu, a amandmani su samim tim sastavni dio Budžeta, to je poslovnički. Dakle, ja samo molim da ne komplikujemo, nego da primjenjujemo Poslovnik. Tumačenje može, ali decidno tumačenje Poslovnika ... da je izvještaj komisije bio negativan prvo bi se Dom izjašnjavao o izvještaju komisije, a pošto je Izvještaj pozitivan, dakle, mi se ne izjašnjavamo, nego se izjašnjavamo definitivno o Budžetu i to Vam je poslovnički, to znate kao i ja, dugo ste u Parlamenut. Zahvaljujem. Kolega Denis Bećirović.
Ovdje je problem u tome što je prekršen Poslovnik Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, član 31. stav (2) kaže – Prilikom donošenja, naglašavam, konačnih odluka o kojima se ne izjašnjava Dom komisija odlučuje većinom. Ovdje je riječ, dakle, o konačnoj odluci, mi smo na Komisiji glasali o konačnoj odluci, jer mi na Domu nećemo glasati o tome, već ćemo glasati o Budžetu u cjelini. To su potpuno različite stvari.
Želim da vas uvjerim da meni nije stalo da krivo tumačim Poslovnik i bilo šta ko od nas može postići da tumači ovako i onako, nego decidno, a vi to znate kao i ja. Dakle, možemo komplikovati, a ne moramo. Ako je tačno da tumačim ja Poslovnik, ja sam rekao na koji način je do sada dvadeset godina bio tumačen u oba doma Parlamentarne supštine i to je jedino tumačenje koje ja znam. Dakle, to je moj stav. Dakle, imamo dalje raspravu, Zlatko
Gordana Živković
Ne, Bariša Čolak.
Bariša Čolak, izvinjavam se, krivi navod.
Hvala predsjedatelju. Samo kratko, pa mislim ovo je opće poznata stvar, nije ovo priv puta, pa zna se šta su konačne odluke na povjerenstvima, dakle to su one odluke o kojima se uopće ne, koje nisu predmetom rasprave na Domu. Dakle, mi na našim povjerenstvima možemo isto tako različite zaključke i odluke donositi. Međutim, ovdje, dakle, nije slučaj da se mi sada trebamo izjašnjavati o, ponovo o onom što je postalo sastavni dio našeg proračuna ili bilo kojeg drugog zakona, to se nikad nije desilo. Hvala.
Hvala lijepo predsjedatelju. Ja što više uvažene delegatkinje i delegate, odnosno izaslanike slušam, ja se sve više osjećam kao osoba s posebnim potrebama, meni ovo u konačnici niti ove procedure, ustvari politički mi je jasno, ali mi nije jasno. Šta želim da kažem? Ja sam imao namjeru, al' evo ispade opet, nažalost, da sam zakasnio, da ne mislite da ne govorim istinu, evo da vam pakažem, ja sam bio puno brži od ove Komisije koja je pravila ovo Izvješće i napravio sam dva amandmana, nažalost, za koja sam zakasnio da ih uložim jel' je prošlo 60 minuta, to je ko biva, ko onda kad sam za ono pitanje famozno zakasnio, ne znam, 45 minuta. Da ne bi ostao dužan u kontekstu diskusije, a ja vas molim s obzirom na poslovničke odredbe iz stava, član 72. ili članak 72. stav (2) ja ću vam pročitat i zamoliću vas ovom prilikom, prije izjašnjavanja o Budžetu sa ili bez amandmana, da razmotrite i date na glasanje dva zaključka. Prvi, obavezuje se Vijeće ministara BiH da do kraja kalendarske godine osigura sredstva u iznosu 71 milion KM i vrati osnovicu za plaće državnih službenika i namještenika zaposlenih u institucijama BiH na iznos od 535 KM, te u tom smislu potpiše kolektivni ugovor sa samostalnim sindikatima državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i osigura implementaciju istog kroz izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH. I drugi zaključak, obavezuje se Vijeće ministara BiH da do kraja kalendarske godine osigura iz tekućih rezervi, a ima ukupno na raspolaganju 29.880.000,00 KM, 3,8 miliona KM Ministarstvu odbrane BiH iz razloga što su umanjenjem budžeta Ministarstva odbrane dovedene u pitanje osnovne funkcije Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, sredstva namjenjena plaćanju režija, komunalija, energenata, pogonskog goriva, školovanja, nabavka uniformi i drugih potrebnih sredstava i opreme. Evo, izvolite. Hvala.
Zahvaljujem kolegi Miletiću. Za riječ se javio kolega Asim Sarajlić, izvolite. Dajte nam te zaključke samo.
Hvala. Dakle, da je u tumačenju gospođe Majkić, kao predsjedavajuće Komisije, onda bih i ja evo zamolio Vijeće ministara i prisutnog ministra, gospodina Bevandu, da zamolimo Vijeće ministara, dakle, da svojom odlukom iz budžetske rezerve predvidi ova sredstva za održavanje izbora, da ne bi bilo dileme ko je to za izbore, a ko nije za izbore. Evo ja molim gospodina Bevandu i Vijeće ministara, evo zamoliću i ministre iz SDA da to eventualno sutra podrže i da donesu takvu odluku, pošto je evidentno da mi danas nećemo završiti ovu proceduru oko Budžeta, jer identične tekstove očito nećemo dobiti. Cijeneći Vaše tumačenje, gospodine predsjedavajući, jasna mi je sada situacija oko procedure glasanja, stoga ja u ime Kluba bušnjačkog naroda tražim pauzu od 15 minuta.
Možemo li, mogu li Vas zamoliti da zaključimo raspravu, pa pauzu 15 minuta.
Može.
Da ima još kolega Bosić se javio, evo moja zamolba. Kolega Bosić, izvolite.
Pa ja bi želio da razjasnim neku stvar, znači da li je moguće sad ulagati amandmane, pitam sekretara?
Ne, ne.
Molim?
Ne.
Pa vidite, član 115. stav (1) – Delegati i klubovi naroda mogu predlagati amandmane kojima se osporavaju amandmani koje je komisija usvojila, ovi amandmani dostavljaju se najkasnije 24 sata prije početka sjednice Doma. Ali u ovom prvom dijelu, znači, stav (1) jasno kaže da u odnosu na amandmane koje je komisija usvojila, delegati mogu davati kontra amandmane, odnosno osporavati to.
Pa znam prošao je rok, vidite ovo je sad prošao rok zato što je sjednica, nije ni bilo mogućnosti, niste dali mogućnost da se sprovede ovaj član. Namjera ovog člana je da se ovaj Dom izjašnjava ipak o onome što je donijela komisija, kao mogućnost. E tu, taj princip ste, vi sad osporavate. Ovo je moje pitanje, molim vas.
Zahvaljujem. Zaključujem raspravu i
A kolega Izetbegović, nemam prijavu. Bakir Izetbegović, izvolite.
... odgovor.
Odgovor, može da da Kolegij. Dakle, što se mene lično tiče može se i ovaj način tumačenja prihvatiti, da damo mogućnost amandmanima na amandmane i da damo 15, 20 minuta, pola sata. Samo je pitanje hoćemo li mi danas da izađemo, da dođemo do budžeta ili hoćemo da komplikujemo, e to je meni, za mene pitanje, ne mislim da Vi to činite, niti da neko posebno ima tu namjeru, a iz ovoga možemo izaći samo poštujući procedure, pravila i Poslovnik. Hvala vam lijepo.../nije uključen mikrofon/...
Dakle, u svojstvu, evo, člana Kolegija. Tumačenje stava (2) člana 31. dakle, ja smatram da amandmani ovako locirani u Budžet nas sada tjeraju da čitav Budžet oborimo da bismo se izjasnili o amandmanima. Tako da mislim da bi trebali da glasamo o Izvještaju Komisije, pa tek poslije toga da glasamo o Budžetu, jer na ovaj način se nas jednostavno tjera da oborimo Budžet zato što smo eventualno protiv ovakvih amandmana, a amandmani nisu dobri. Ljudi, svi mi dobro znamo s koje je stavke, dakle, skinuto 754 hiljade i u koje svrhe to treba da ide, u vremenu ekonomske krize, u vrmenu migrantske krize, u vremenu pandemije, kad ima puno bitnijih stvari od toga da se uređuju uredi i da se kupuju automobili. Tako da vam predlažem da glasamo o Izvještaju Komisije, pa poslije toga o izvještaju Budžeta, inače će zaista biti da su oni definitivno i konačno ugrađeni u sami budžet i da nam se forsira da, da sad obaramo Budžet zbog Izvještaja Komisije.
Hvala kolegi Izetbegoviću. Dalje, sam bio zaključio raspravu, poslije kolege Bosića, ako se slažete,
Poslovnik, povreda Poslovnika. Kolega Denis Bećirović, izvolite.
Kolega Špiriću, da se u ovoj pomalo i komplikovanoj situaciji ne pogubimo, da li sam ja dobro Vas shvatio da, kolega je tražio u ime Kluba pauzu, da Vi okončavate raspravu po ovoj tački dnevnog reda?
E, dobro sam onda čuo i da to razjasnimo. Dakle, ne možete nikako okončati raspravu prije pauze, jer nakon pauze trebe saopštit neke stvari, prema tome samo da pojasnimo, nemojte okončavati raspravu ide pauza, poslije pauze imamo priliku da dalje razjasnimo neke stvari.
Petnaest.
15 minuta pauza.
Kolega Jusufović je odustao od rasprave.
Gordana Živković
Nije, nije odustao.
Je li odustao kolga Jusufović? Jeste.
Jeste, hvala lijepo, nema.
Nisam, moram jednu rečenicu ...
Izvolite, kolega Jusufoviću, može dvije, tri, koliko god hoćete.
Hvala lijepo. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, ja sam ustvari htio kroz drugu formu, ali biću kratak, pa svejedno zato sam se prijavio, nije bilo ... Vi maloprije govorite ovdje, pitanje je donijeti budžet, da se donese odluke o budžetu, ja se bojim da smo dovedeni prvi put u takvu složenu situaciju, dolazio sam u komplikovane, al' danas nema načina da se donese razumna odluka, a da budžet bude usvojen. Znači, dotle smo dovedeni, šta god da glasamo budžet neće biti ... jer je u različitim, prema tome volio bi da me neko pouči koje je rješenje, ja ću primijeniti, koje je rješenje, a da se budžet usvoji. Još jednom da kažem, nema te ... može samo biti sa manjim i većim posledicama iz tih razloga tako ćemo vjerovatno poslije odluke kluba i ja ću se povinovati, postupiti, ali nema, nema pametne odluke da budžet bude usvojen. Toliko, hvala.
Zahvaljujem kolegi Jusufoviću. Zaključujem raspravu, donosićemo odluke, moraju biti pametne i moramo doći do budžeta, to je cilj, dakle, svih nas. Zaključujem raspravu. Pre glasanja o Prijedlogu budžet imamo dva zaključka kolege Miletića, prvo se moramo izjasniti o njima. Treba li da ih pročitam?
Nije neophodno.
Nije neophodno. Hoćemo li glasati zajedno oba zaključka? Hoćemo. Pripremite se za zaključke kolege Miletića. Pripremite za glasanje.
Može, molim vas da pratite. Ponovite glasanje. Prisutno 13 – za 6, protiv 7, uzdržan niko. Iz Federacije – 6 za, protiv 3, uzdržan niko. Iz Republike Srpske – niko za, protiv 4, uzdržan niko. Nemamo opšte, imamo opštu većinu, nemamo entitetske većine. Dakle,
Gordana Živković
Nema opšte većine.
Nema opšte, da nema opšte većine i nema, da nema opšte većine. Dakle, ovi zaključci nisu usvojeni. Prelazimo da glasamo o Prijedlogu zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu u drugom čitanju. Dakle, prisutno 13 – za 13, protiv niko, uzdržan niko. Imamo opštu, imamo entitetsku većinu. Zahvaljujem. Zakon o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu je usvojen u drugom čitanju u različitom tekstu u odnosu na Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. S obzirom da je Zakon o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu usvojen u različitom tekstu u odnosu na Predstavnički dom moramo formirati zajedničku komisiju za usaglašavanje teksta Zakona. Molim predstavnike klubova da predlože po jednog člana. U ime Kluba Srba? Predsjedniče Kluba.
U ime Kluba...
Klub Bošnjaka. Sarajlić.
Kolega Sarajlić. U ime Kluba Hrvata? Bradara.
Lidija Bradara. Molim da se izjasnimo o prijedlozima. Prisutno 13 – za 13, protiv niko, uzdržan niko. Imamo opštu, imamo entitetsku većinu. Dakle, jednoglasno smo usvojili članove Zajedničke komisije za usaglašavanje teksta Zakona i to: Dušanka Majkić, Asim Sarajlić i Lidija Bradara. Poštovane dame i gospodo konstatujem da smo završili 5. hitnu sjednicu Doma naroda. Zaključujem sjednicu uz obavještenje da se nadamo da ćemo naredne sedmice imati novu sjednicu Doma naroda i nadam se da će svi uraditi dio posla da naredne sedmice imamo definitivno usvajanje teksta Budžeta i u jednom i u drugom domu. Hvala vam lijepo.