1. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

24. 6. 2019
objavljeni podaci: 24. 6. 2019

Riječi koje označavaju sjednicu

Sjednica je u toku.

Stenogram

Dame i gospodo, poštovane kolege i kolegice delegati, prisutni predstavnici Vijeća ministara ako ih ima prisutnih, i Međunarodne zajednice, poštovani predstavnici medija, srdačno vas pozdravljam i otvaram 1. hitnu sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Konstatujem da sjednici prisustvuje 6 delegata, odnosno 5 iz bošnjačkog naroda, jedan iz hrvatskog i niko iz srpskog naroda. Očigledno nemamo kvorum, tako da se tu treba referirati na član 63. Poslovnika koji kaže da kvorum čini 9 delegata uz uslov da su prisutna najmanje 3 bošnjačka, 3 hrvatska i 3 srpska delegata. Dakle, nemamo kvorum i mislim da ga nećemo ni nakon pauze imati, jer ja sam od svojih kolega iz Kolegija, gospodina Špirića i gospodina Čovića dobio, dakle, akte u kojim gospodin Špirić tvrdi da je današnja sjednica sazvana protivno odredbama Poslovnika o radu Doma naroda. Gospodin Čović misli slično, on smatra da smo morali imati dogovor o današnjoj sjednici i smatra da je ovo jedan jednostran potez s moje strane. Ja mislim da mene član 58. Poslovnika obavezuje da u roku od tri dana sazovem sjednicu kada to određeni broj, Poslovnikom propisan, dakle, delegata od mene zatraži i da to nisam učinio smatram da bi tada radio protivno odredbama Poslovnika o radu Doma naroda i da bi se tada radilo o jednostranom potezu. U svakom slučaju, bez obzira na, evo, prognozu da nećemo imati niti nakon pauze kvorum, ja sam dužan pauzu napraviti i dajem pauzu od 15 minuta kad ćemo nastaviti sa sjednicom. Vidimo se za 15 minuta.
Konstatujem da nažalost nemamo potreban kvorum za nastavak rada i odlučivanja na sjednici Doma, tako da se sjednica ne može održati. Hvala vam na prisustvu. Sjednica prekinuta u 17:30 sati.