18. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

30. 3. 2021
objavljeni podaci: 30. 3. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Pretpostavke za efikasno upravljanje intervencijama u slučaju incidentnog zagađenja mora“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH da PD PS BiH traži od Vijeća ministara BiH da za 1. redovnu sjednicu PD dostavi informaciju o provođenju tačke 4. Deklaracije kojom je pozvano Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH na preduzimanje svih potrebnih pravnih radnji diplomatskim putem prema RH odnosno EU u pogledu zaštite suverenih prava BiH na moru, donošenje posebnog zakona o moru BiH; br.: 01,01/4-16-1-2553/20 od 26.2.2021.