Klub poslanika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS BiH, HDU BiH

opozicija

Glasanja

Pretraži prema naslovu
Vrste glasanja
 • ostalo
Matično radno tijelo
  Razvrstaj prema
  Razjedinjenosti
  Datumu
  26. 10. 2021
  Glasali ZA

  Davanje saglasnosti za ratifikaciju Aneksa I. Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Deleuša–Vraćenovići; Aneks II. Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Hum–Šćepan Polje; Aneks III. Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Sitnica–Zupci i Aneks IV. Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Klobuk–Ilino Brdo, br.: 01,02-21-1-1780/21 od 23.9.2021. - Prvi krug

  Ni podatkov
  20. 9. 2021
  7. 7. 2021
  Glasali ZA

  Razmatranje inicijative poslanika iz Kluba SDA kojom se od Regulatorne agencije za komunikacije traži da u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative izda nalog javnim servisima da komercijalnim medijima omoguće u regijama Sarajevo, Banja Luka i Mostar, gdje postoji MUX A, ulazak spornih TV-kanala u isti (kako je svojevremeno urađeno s TVK3 iz Prnjavora) ili da oštećenim TV-stanicama dozvoli da privremeno na lokacijama Kozara, Trebević i Majevica, o svom trošku, uključe DVT predajnike s privremenim korištenjem spektra iz MUX-a C ili D, s obzirom na to da je taj frekventni spektar trenutno slobodan, do zaživljavanja ovih MUX-ova, uz njihovu obavezu da ih ugase kada zaživi neki od navedenih MUX-ova, te da u roku od 45 dana od usvajanja inicijative izvijeste Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH o preduzetim mjerama, broj: 01-50-1-1285/21 od 23. 6. 2021 Modificiranoj poslaničkoj inicijativi - Ponovljen (Prvi krug)

  Prihvaćen
  Glasali ZA

  Imenovanje pet članova Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH, podnosilac Izvještaja o utvrđivanju rang-liste uspješnih kandidata: Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje članova Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH, broj: 01,02-34-1- 1244/21 od 18.

  Prihvaćen
  15. 6. 2021
  Glasali ZA

  Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o donošenju zaključka kojim PD PS BiH traži od Vijeća ministara BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da hitno, a najduže 7 dana od dana donošenja ovog zaključka, izrade i u PS BiH po hitnom postupku upute Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH, kao i da usvoje odgovarajuće izmjene Pravilnika o postupku i načinu davanja dozvole za stavljanje lijeka u promet, s ciljem omogućavanja da se vakcine protiv koronavirusa (COVID-19), čiju su upotrebu prethodno odobrile Evropska agencija za lijekove ili nadležne institucije susjednih zemalja, odmah mogu staviti u upotrebu i na teritoriji BiH, predlagač: poslanik Nenad Stevandić, b.: 01-50-1-716/21 od 26.5.2021.

  Prihvaćen
  25. 5. 2021
  Glasali PROTIV

  Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka iz Mišljenja Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH o poslaničkoj inicijativi Aide Baručije, Branislava Borenovića, Dženana Đonlagića, Edite Đapo, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković-Lepić, Saše Magazinovića i Šemsudina Mehmedovića „kojom se traži da Udarna grupa za borbu protiv trgovine ljudima i organizirane ilegalne imigracije, putem Ministarstva sigurnosti BiH i Vijeća ministara BiH, dostavi PS BiH izvještaj o radu za period 2018–2020. godina“, koji glasi: „Obavezuje se Vijeće ministara BiH da PS BiH dostavi izvještaj o radu Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organizirane ilegalne imigracije za period 2018-2020. godina, uključujući i 2020. godinu.“, br.: 01-50-1-496/21 od 29.4.2021. - Drugi krug

  Prihvaćen
  Glasali ZA

  Donošenje zaključka kojim PD PS BiH traži od Vijeća ministara BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da hitno, a najduže sedam dana od dana donošenja ovog zaključka, izrade i u PS BiH po hitnom postupku upute Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 58/08), kao i da usvoje odgovarajuće izmjene Pravilnika o postupku i načinu davanja dozvole za stavljanje lijeka u promet („Službeni glasnik BiH“, broj 75/11), s ciljem omogućavanja da se vakcine protiv koronavirusa (COVID-19), čiju su upotrebu prethodno odobrile Evropska agencija za lijekove ili nadležne institucije susjednih zemalja, odmah mogu staviti u upotrebu i na teritoriji BiH, predlagač: poslanik Nenad Stevandić; br.: 01-50-1-716/21 od 29.3.2021.

  Prihvaćen
  28. 4. 2021
  30. 3. 2021
  25. 2. 2021
  3. 2. 2021
  11. 1. 2021
  Glasali PROTIV

  Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu poslanika Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta za uvrštavanje u dnevni red 14. sjednice Predstavničkog doma nove tačke koja glasi: „Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta koja glasi: „Nalaže se Ministarstvu pravde BiH i MVP BiH da u roku od 10 dana od dana usvajanja ove inicijative otpočnu proceduru traženja, diplomatskim i drugim prikladnim kanalima, informacija i dokumentacije od nadležnih organa SAD da je Nikola Špirić bio uključen u javnu korupciju i ostvario korist od nje „uključujući ostvarivanje nepropisne koristi tokom obavljanja javnih funkcija i ometanje javnih procesa tokom svog mandata kao člana PPD PS BiH“ (inicijativa br.: 01-50-1-1908/20 od 28.9.2020.), br.: 01-50- 1-15-14/20 od 10.12.2020. - Drugi krug

  Prihvaćen
  Glasali PROTIV

  Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta da se traži od nadležnih institucija entiteta, kantona i općina u svim dijelovima BiH da ulice, trgove, parkove, škole i druge javne površine i ustanove koje trenutno nose nazive po osobama ili organizacijama koje su u bilo kom trenutku sarađivale, pripadale ili na drugi način djelovale na strani ili u koordinaciji s okupacijskim nacističkim ili fašističkim snagama u II svjetskom ratu, odnosno javno ih podržavale ili opravdavale zamijene imenima osoba iz BiH koje su priznate kao pravednici među narodima od strane Yad Vashem centra, br.: 01-50- 1-2281/20 od 26.11.2020. - glasanje o izmijenjenoj poslaničkoj inicijativi Damira Arnauta (u smislu da se riječ "traži" mijenja rječju "predlaže") - Ponovljen (Prvi krug)

  Prihvaćen
  9. 12. 2020
  14. 10. 2020
  Glasali PROTIV

  Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu poslanika Predraga Kojovića za uvrštavanje nove tačke u dnevni red 12. sjednice Predstavničkog doma koja glasi: Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta i Aide Baručije kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 10 dana od dana usvajanja ove inicijative počne koordinaciju s nadležnim organima entiteta i kantona s cilјem omogućavanja izučavanja nacionalne grupe predmeta svim učenicima koji to žele, upisivanja naziva zvaničnih jezika u BiH u svu školsku dokumentaciju u skladu s nazivima navedenim u Općem okvirnom sporazumu za mir u BiH, te ukidanja svih drugih oblika diskriminacije u osnovnim i srednjim školama u BiH, br.: 01-50-1-1797/20 od 16.9.2020.

  Prihvaćen
  15. 9. 2020
  27. 7. 2020
  23. 7. 2020
  15. 7. 2020
  Glasali PROTIV

  Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zakljuěka poslanika: Aide Baruěije, Jasmina Emrięa, Mirjane Marinkovię-Lepię i Damira Arnauta povodom rasprave o Prijedlogu zakona o BudĂetu institucija Bosne i Hercegovine i meĜunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu koji glasi: áZaduĂuje se Vijeęe ministara BiH Taěka dnevnog reda da sve ranije usvojene odluke u 2020. godini o novom zapošljavanju stavi van snage, te da se svako novo zapoĀljavanje vrĀi samo u sluěaju da je to neophodno za funkcioniranje institucije koja podnosi obrazložen i SRWNULMHSOMHQ]DKWMHY9LMHüXPLQLVWDUD%L+³EURMRG 2020. Prijedlogu zakljuěka poslanika: Aide Baruěije, Jasmina Emrięa, Mirjane Marinkovię-Lepię i Damira Arnauta povodom rasprave o Prijedlogu zakona o BudĂetu institucija Bosne i Hercegovine i meĜunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu - Drugi krug

  Prihvaćen
  9. 7. 2020
  7. 7. 2020
  Glasali PROTIV

  Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka poslanice Mirjane Marinković-Lepić povodom rasprave o Specijalnom izvještaju o iskustvima u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, koji glasi: „Da Ministarstvo pravde BiH nastavi proceduru donošenja Zakona o slobodi pristupa informacijama, koji će biti usklađen u cijelosti s međunarodnim standardima, a uzimajući u obzir nalaze Specijalnog izvještaja o primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama, urađenog od strane ombudsmena BiH, stručnog izvještaja „Unapređenje prava pristupa nformacijama u BiH“ od 19. 2. 2018, TAEX-IPA. Rok za dostavu zakona u parlamentarnu proceduru - 1. 12. 2020.“, broj: 01-50-1-15-9/20, veza broj: 01,02-50-18-678/20 od 11. 6. 2020 Prijedlogu zaključka - Drugi krug

  Prihvaćen
  10. 6. 2020
  Glasali PROTIV

  Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Predraga Kojovića, Aide Baručije i Mirjane Marinković- Lepić koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15 i 97/15), upućujemo poslaničku inicijativu za izmjenu člana 5. Pravilnika o korištenju telefona u Parlamentarnoj skupštini BiH na osnovu člana 49. stav (2) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15 i 16/16), člana 63. stav (1) tačka g) Poslovnika Predstavničkog doma ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15 i 97/15) i člana 53. stav (1) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16)”, broj: 01-50-1- 1872/19 od 21. 5. 2020; Poslaničkoj inicijativi - Drugi krug

  Prihvaćen
  Glasali PROTIV

  Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Šemsudina Mehmedovića koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma, podnosim inicijativu kojom se traži izmjena odluke Zajedničke komisije za administrativne poslove u smislu da se poslanicima dok traje blokada rada Predstavničkog doma obustave isplate plaće za svaki mjesec u kom se ne održi bar jedna sjednica Doma, kao i svim poslanicima koji u tekućem mjesecu ne prisustvuju bar jednom zasjedanju. Također, ovom inicijativom potičem Vijeće ministara BiH da u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH kojima bi se ova oblast u ovakvim slučajevima precizno definirala“, broj: 01-50-1-313/20 od 21. 5. 2020; Poslaničkoj inicijativi - Drugi krug

  Prihvaćen
  11. 3. 2020
  26. 2. 2020
  4. 2. 2020
  Glasali ZA

  Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosim poslaničku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od tri mjeseca od dana usvajanja ove inicijative izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH kojim se nespojivost dužnosti (sukob interesa) nositelja pravosudnih funkcija proširuje i na njihove bliske srodnike, modelirano na pravilima, definicijama i ukupnim rješenjima sadržanim u Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, smjernicama VSTV-a, OECD-a, Evropske unije, Vijeća Evrope i sličnih međunarodnih tijela“, broj: 01-50-1-288/19 od 5. 2. 2019 Usvajanju Inicijative - Prvi krug

  Prihvaćen
  16. 1. 2020
  Glasali PROTIV

  Razmatranje poslaničke inicijative Saše Magazinovića koja glasi: „U skladu s članom 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 79/14, 81/15, 97/15), podnosim poslaničku inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da u roku od 30 dana donese dopunu Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine, na način da se propiše jasno označavanje službenih vozila naljepnicom ili na drugi odgovarajući način, kako bi učesnicima u saobraćaju, kao i građanima, bilo jasno vidljivo da se radi o službenom vozilu i kojoj instituciji pripada, a sve u svrhu sprečavanja zloupotreba korištenja.”, broj: 01-50-1-2011/19 od 19. 11. 2019; Usvajanju inicijative - Prvi krug

  Prihvaćen
  23. 12. 2019
  18. 12. 2019
  5. 12. 2019
  20. 11. 2019
  26. 6. 2019
  14. 6. 2019
  6. 12. 2018